Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 26 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Nak
ł
adanie pokrywy komputera
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
1.
Upewnij si
ę
,
ż
e kable s
ą
pod
łą
czone i przesu
ń
kable na bok.
Delikatnie poci
ą
gnij kable zasilaj
ą
ce do siebie, aby nie dosta
ł
y si
ę
pod nap
ę
dy.
2.
Upewnij si
ę
,
ż
e wewn
ą
trz komputera nie zosta
ł
y narz
ę
dzia ani inne elementy.
3.
Aby za
ł
o
ż
y
ć
pokryw
ę
:
a.
Dopasuj dół
obudowy do wyst
ępów zawiasów znajdują
cych si
ę
wzd
ł
u
ż
dolnej kraw
ę
dzi komputera.
b.
Korzystaj
ą
c z wyst
ępów zawiasów jako punktu podparcia, obróć
pokryw
ę w dół
i zamknij.
c.
Zatrza
ś
nij obudow
ę
na swoim miejscu, poci
ą
gaj
ą
c do ty
ł
u zatrzask zwalniania pokrywy, a nast
ę
pnie zwalniaj
ą
c go, gdy pokrywa znajdzie si
ę
na
swoim miejscu.
d.
Przed podniesieniem komputera nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e pokrywa jest prawid
ł
owo za
ł
o
ż
ona.
4.
Je
ż
eli u
ż
ywana jest podtawka, za
łóż
j
ą
. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji dostarczanej wraz z podstawk
ą
.
5.
Pod
łą
cz komputer i pozosta
ł
e urz
ą
dzenia do gniazd elektrycznych i w
łą
cz je.
Je
ż
eli zainstalowano i w
łą
czono czujnik naruszenia obudowy, to po zdj
ę
ciu i na
ł
o
ż
eniu pokrywy spowoduje on wy
ś
wietlenie poni
ż
szego komunikatu na
ekranie przy nast
ę
pnym uruchomieniu komputera:
ALERT! Cover was previously removed. (ALARM! Pokrywa by
ł
a zdejmowana).
6.
Wyzeruj czujnik naruszenia obudowy w programie
konfiguracji systemu
, zmieniaj
ą
c opcj
ę
Chassis Intrusion
(Naruszenie obudowy) na
On
(W
łą
czone)
lub
On-Silent
(W
łą
czone
bez reakcji).
Powrót do spisu tre
ś
ci
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
UWAGA:
Je
ś
li has
ł
o administratora zosta
ł
o ustawione przez kogo
ś
innego, nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
z administratorem systemu, aby uzyska
ć
informacje
na temat zmiany ustawie
ń
czujnika naruszenia obudowy.
Sample
This manual is suitable for devices