Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 259 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 259 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Funkcje systemu Microsoft
®
Windows
®
XP
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Przenoszenie informacji do nowego komputera
Konta u
ż
ytkowników i szybkie prze
łą
czanie u
ż
ytkowników
Konfigurowanie sieci w domu i w biurze
Transfer informacji na nowy komputer
Microsoft
Windows XP posiada Kreatora transferu ustawie
ń i plików, sł
u
żą
cego do przenoszenia danych z jednego komputera do innego. Przenie
ść
mo
ż
na
m.in. nast
ę
puj
ą
ce dane:
l
wiadomo
ś
ci e-mail,
l
ustawienia pasków narzę
dzi,
l
wielko
ś
ci okien,
l
zak
ł
adki internetowe.
Dane mo
ż
na przesy
ł
a
ć
do nowego komputera za po
ś
rednictwem sieci lub po
łą
czenia szeregowego, mo
ż
na je te
ż
zapisa
ć
na wymiennym no
ś
niku, takim jak
dyskietka czy zapisywalny dysk CD.
Aby przygotowa
ć nowy komputer do transferu plików:
1.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
All Programs
(Programy)
®
Accessories
(Akcesoria)
®
System Tools
(Narz
ę
dzia systemowe), a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
Files and Settings Transfer Wizard
(Kreator transferu plików i ustawień
).
2.
Na ekranie powitalnym
Files and Settings Transfer Wizard
(Kreator transferu plików i ustawień
) kliknij
Next
(Dalej).
3.
Na ekranie
Which computer is this?
(Który to jest komputer?)
kliknij opcj
ę
New Computer
(Nowy komputer), a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
4.
W oknie
Do you have a Windows XP CD?
(Czy masz dysk CD z systemem Windows XP?), kliknij opcj
ę
I use the wizard from the Windows XP CD
(U
ż
yj
ę
kreatora z dysku CD z systemem Windows XP), a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
5.
Gdy zostanie wy
ś
wietlony ekran
Now go to your old computer
(Przejd
ź teraz na swój stary komputer), przejdź na swój stary lub źródł
owy komputer.
Na razie nie
klikaj przycisku
Next
(Dalej).
Aby skopiowa
ć
dane ze starego komputera:
1.
Do starego komputera w
łóż
dysk CD z
systemem operacyjnym Windows XP
.
2.
Na ekranie
Welcome to Microsoft Windows XP
(System Microsoft Windows XP
Zapraszamy) kliknij opcj
ę
Perform additional tasks
(Wykonaj zadania
dodatkowe).
3.
Na ekranie
What do you want to do?
(Co chcesz zrobi
ć
?) kliknij opcj
ę
Transfer files and settings
(Przenoszenie plików i ustawień
).
4.
Na ekranie powitalnym
Files and Settings Transfer Wizard
(Kreator transferu plików i ustawień
) kliknij
Next
(Dalej).
5.
Na ekranie
Which computer is this?
(Który to jest komputer?)
kliknij opcj
ę
Old Computer
(Stary komputer), a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
6.
Na ekranie
Select a transfer method
(Wybierz metod
ę
transferu) kliknij preferowan
ą
metod
ę
transferu.
7.
Na ekranie
What do you want to transfer?
(Co chcesz przenie
ść
?) zaznacz elementy do przeniesienia i kliknij
Next
(Dalej).
Po skopiowaniu informacji zostanie wy
ś
wietlony ekran
Completing the Collection Phase
(Ko
ń
czenie fazy zbierania).
8.
Kliknij
Finish
(Zako
ń
cz).
Aby przenie
ść
dane na nowy komputer:
1.
Na ekranie
Now go to your old computer
(Teraz przejd
ź
do starego komputera) kliknij
Next
(Dalej).
2.
Na ekranie
Where are the files and settings?
(Gdzie s
ą
pliki i ustawienia?)
zaznacz wybran
ą
metod
ę
przenoszenia ustawie
ń i plików, a nastę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
Kreator odczyta zebrane pliki i ustawienia oraz zastosuje je do nowego komputera.
Po zastosowaniu wszystkich plików i ustawień
zostanie wy
ś
wietlony ekran
Finished
(Zako
ń
czono).
Sample
This manual is suitable for devices