Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 252 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 252 of 261
Kontrolery
Nap
ę
dy
jeden sterownik SATA obs
ł
uguj
ą
cy jedno urz
ą
dzenie
Szyna rozszerzenia
Typ magistrali
SATA 1.0a i 2.0;
USB 2.0
Szybko
ść
magistrali
SATA: 1,5 i 3,0 Gb/s;
USB: 480 Mb/s
Nap
ę
dy
Dost
ę
pne z zewn
ą
trz
jedna wn
ę
ka nap
ę
du CD/DVD modu
ł
u D, drugi dysk
twardy lub nap
ę
d dyskietek
Dost
ę
pne od wewn
ą
trz
jedna wn
ę
ka na dysk twardy o wysoko
ś
ci 1 cala
Z
łą
cza
Z
łą
cza zewn
ę
trzne:
Szeregowe
z
łą
cze 9-stykowe; zgodne z 16550C
Równoległ
e
z
łą
cze 25-stykowe (dwukierunkowe)
Wideo
28-stykowe
ż
e
ń
skie z
łą
cze DVI
Karta sieciowa
z
łą
cze RJ45
USB
z
łą
cza zgodne z USB 2.0 (dwa na przednim panelu i
pi
ęć
na tylnym panelu)
AUDIO
dwa z
łą
cza na tylnym panelu wej
ś
cia i wyj
ś
cia
liniowego i dwa z
łą
cz na przednim panelu dla
s
ł
uchwek i mikrofonu
Z
łą
cza p
ł
yty systemowej:
Dysk Serial ATA
z
łą
cze 7-stykowe
Wentylator
dwa z
łą
cza 5-stykowe
Kombinacje klawiszy
<Ctrl><Alt><Del>
W systemie Microsoft
®
Windows
®
XP powoduje
wy
ś
wietlenie okna Bezpiecze
ń
stwo systemu
Windows; w trybie MS-DOS
®
powoduje ponowne
uruchomienie (rozruch) komputera
<F2> lub <Ctrl><Alt><Enter>
Uruchamia wbudowany program konfiguracji systemu
(tylko podczas uruchamiania systemu)
<Ctrl><Alt><b>
automatycznie uruchamia komputer ze
ś
rodowiska
sieciowego okre
ś
lonego w opcji zdalnego
ś
rodowiska
rozruchowego (PXE), a nie z jednego z urz
ą
dze
ń
ustawionych w opcji
Boot Sequence
(Sekwencja
rozruchowa) w programie konfiguracji systemu (tylko
podczas uruchamiania systemu)
<F12> lub <Ctrl><Alt><F8>
wy
ś
wietla jednorazowe menu rozruchowe urz
ą
dze
ń
,
które umoż
liwia u
ż
ytkownikowi wprowadzenie
jednokrotnego rozruchu urz
ą
dzenia (tylko podczas
uruchamiania systemu) oraz opcje uruchomienia
programu diagnostycznego dla dysku twardego i
systemu
Prze
łą
czniki i
ś
wiat
ł
a
Przycisk zasilania
przycisk
Lampka zasilania
Zielona
Migaj
ą
ca w stanie u
ś
pienia, stale
ś
wiec
ą
ca
si
ę
w stanie gotowo
ś
ci do pracy.
Bursztynowa
migaj
ą
ca oznacza problem z
zainstalowanym urz
ą
dzeniem, stale
ś
wiec
ą
ca si
ę
oznacza wewn
ę
trzny problem z zasilaniem (patrz
Problemy z zasilaniem
).
Lampka stanu zasilania
ś
wieci na zielono
ci
ą
g
ł
e
ś
wiecenie na zielono
oznacza,
ż
e zasilacz jest pod
łą
czony do gniazda
zasilania i komputera.
ś
wieci na pomara
ń
czowo
ci
ą
g
ł
e
ś
wiecenie na
Sample
This manual is suitable for devices