Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 251 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 251 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Dane techniczne komputera w obudowie typu USFF
Dane techniczne komputera w obudowie typu USFF
Mikroprocesor
Typ mikroprocesora
procesor Intel
®
Pentium
®
lub Celeron
®
Pami
ęć
podr
ę
czna poziomu 1 (L1)
32 KB
Pami
ęć
podr
ę
czna poziomu 2 (L2)
512 KB, 1 MB lub 2 MB pakietowa, o
ś
miodro
ż
na,
asocjacyjna pami
ęć SRAM z opóź
nionym zapisem
Pami
ęć
Rodzaj
533 i 667 MHz DDR2 SDRAM
Z
łą
cza pami
ę
ci
2
Obs
ł
ugiwane modu
ł
y pami
ę
ci
256 MB, 512 MB, 1 GB lub 2 GB bez korekcji b
łędów
(ECC)
Minimalna pojemno
ść
pami
ę
ci
dwukana
ł
owa: 512 MB jednokana
ł
owa:
256 MB
Maksymalna pojemno
ść
pami
ę
ci
4 GB
Adres BIOS
F0000h
Informacje o komputerze
Zestaw uk
ładów mikroprocesorowych (Chipset)
Intel
®
945 Express
Szeroko
ść
magistrali danych
64 bity
Szeroko
ść
magistrali adresowej
32 bity
Kana
ł
y DMA
osiem
Poziomy przerwa
ń
24
Chip BIOS (NVRAM)
4 Mb
Szybko
ść
pami
ę
ci
533 MHz i 667 MHz
Kontroler NIC
Zintegrowana karta sieciowa z obs
ł
ug
ą
ASF 1.03 i 2.0
wg definicji DMTF
Mo
ż
liwo
ść
komunikacji przy szybko
ś
ciach
10/100/1000 Mb/s:
l
Zielona
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy
komputerem a sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 10
Mb/s.
l
Pomara
ń
czowa
Istnieje dobre po
łą
czenie
pomi
ę
dzy komputerem a sieci
ą
o
przepustowo
ś
ci 100 Mb/s.
l
Żół
ta
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy
komputerem a sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 1 Gb
(lub 1000 Mb/s).
l
Wy
łą
czona
Komputer nie wykrywa
fizycznego po
łą
czenia z sieci
ą
.
Wideo
Rodzaj
Zintegrowany akcelerator Intel Graphic Media
Accelerator 950 ze zintegrowan
ą
obs
ł
ug
ą
wyj
ś
cia DVI
i dwóch monitorów
AUDIO
Rodzaj
AC97, emulacja Sound Blaster
Konwersja stereo
16-bitowa analogowo-cyfrowa; 20-bitowa cyfrowo-
analogowa
Sample
This manual is suitable for devices