Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 250 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 250 of 261
10.
Kiedy procesor zostanie osadzony w gnie
ź
dzie, przesu
ń
d
ź
wigni
ę
zwalniania gniazda mikroprocesora w stron
ę
gniazda, a
ż
zaskoczy, zabezpieczaj
ą
c
procesor.
Po zainstalowaniu zestawu wymiany procesora firmy Dell, procesor nale
ży zwrócić do firmy Dell w tym samym opakowaniu, w którym został
przys
ł
any
zestaw wymiany.
11.
W
łóż
jeden koniec radiatora pod wyci
ę
cie podstawy po stronie przeciwnej do d
ź
wigni zwalniaj
ą
cej (patrz poni
ż
sza ilustracja). Na
łóż
radiator na
procesor, tak aby wskoczy
ł
pod zatrzask po drugiej stronie podstawy.
12.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
13.
Na
łóż
os
ł
one kabli, je
ż
eli jej u
ż
ywasz.
Powrót do spisu tre
ś
ci
1
pokrywa procesora
6
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
2
wypustka
7
przednie naci
ęcie wyrównania
3
procesor
8
wska
ź
nik styku nr 1 i gniazda procesora
4
gniazdo procesora
9
tylne naci
ęcie wyrównania
5
ś
rodkowy zatrzask pokrywy
POUCZENIE:
Pozb
ą
d
ź
si
ę ładunków elektrycznych z ciał
a, dotykaj
ą
c niemalowanej powierzchni metalowej z ty
ł
u komputera.
1
radiator
2
podstawa utrzymuj
ą
ca
3
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
Sample
This manual is suitable for devices