Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 249 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 249 of 261
c.
Ostro
ż
nie podnie
ś
radiator z procesora.
4.
Poci
ą
gnij d
ź
wigni
ę
zwalniaj
ą
c
ą prosto do góry do chwili zwolnienia procesora, a nastę
pnie wyjmij procesor z gniazda.
5.
Rozpakuj nowy procesor uwa
ż
aj
ą
c, aby nie dotyka
ć
jego spodu.
6.
Je
ś
li d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca gniazda nie jest w pe
ł
ni otwarta, przestaw j
ą
w t
ę
pozycj
ę
.
7.
Wyrównaj przednie i tylne nacię
cia na procesorze w odniesieniu do przednich i tylnych naci
ęć
na gnie
ź
dzie.
8.
Dopasuj styk nr 1 procesora do styku nr 1 gniazda.
9.
Ostro
ż
nie umie
ść
procesor w gnie
ź
dzie i upewnij si
ę
,
ż
e jest on odpowiednio dopasowany.
1
wierzch radiatora
2
radiator
3
podstawa utrzymuj
ą
ca
4
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
POUCZENIE:
Po
łóż
radiator na wierzchniej stronie, stron
ą ze smarem termicznym do góry.
1
ś
rodkowy zatrzask pokrywy
2
pokrywa procesora
3
procesor
4
gniazdo
5
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
POUCZENIE:
Pozb
ą
d
ź
si
ę ładunków elektrycznych z ciał
a, dotykaj
ą
c niemalowanej powierzchni metalowej z ty
ł
u komputera.
POUCZENIE:
Podczas wymiany procesora nie dotyka
ć wtyków w gnieź
dzie i nie pozwoli
ć
, aby spad
ł
na nie jakikolwiek przedmiot.
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć
uszkodzenia sprz
ę
tu, nale
ż
y sprawdzi
ć
,
czy procesor jest odpowiednio wyrównany w odniesieniu do gniazda i podczas jego
instalacji nie u
ż
ywa
ć
nadmiernej si
ł
y.
Sample
This manual is suitable for devices