Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 248 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 248 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Procesor
Procesor
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Zdejmij os
ł
on
ę
wentylatora unosz
ą
c j
ą
i wyjmuj
ą
c z komputera.
3.
Zdejmij radiator.
a.
Wyjmij modu
ł
pami
ę
ci (patrz cz
ęść „
Wymiana/dodawanie dodatkowej pami
ę
ci
) najbli
ż
ej radiatora.
b.
Naciskaj d
ź
wigni
ę
zwalniaj
ą
c
ą
modu
ł
u w podstawie do momentu zwolnienia radiatora.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Podczas wymiany procesora nie nale
ż
y dotyka
ć
spodu nowego procesora.
POUCZENIE:
Podczas wymiany procesora nie dotyka
ć wtyków w gnieź
dzie i nie pozwoli
ć
, aby spad
ł
na nie jakikolwiek przedmiot.
1
os
ł
ona wentylatora
OSTRZE
Ż
ENIE:
Radiator mo
ż
e by
ć
bardzo gor
ą
cy. Przed dotykaniem radiatora nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e min
ęł
o wystarczaj
ą
co du
ż
o czasu, aby
ostyg
ł
.
Sample
This manual is suitable for devices