Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 247 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 247 of 261
1.
Aby zabezpieczy
ć
urz
ą
dzenie we wn
ę
ce modu
ł
owej, komputer ma prze
łą
cznik blokowania modu
ł
u. Aby u
ż
y
ć
tego prze
łą
cznika:
a.
Zdejmij pokryw
ę
komputera.
b.
Delikatnie wci
ś
nij prze
łą
cznik blokowania modu
ł
u do chwili jego zablokowania na miejscu.
c.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Modu
ł
u nie mo
ż
na wyj
ąć z komputera, dopóki przełą
cznik blokowania modu
ł
u nie zostanie odblokowany przez wyci
ą
gni
ęcie go do góry do poł
o
ż
enia
pocz
ą
tkowego.
2.
Urz
ą
dzenie mo
żna również
zabezpieczy
ć
we wn
ę
ce urz
ą
dze
ń
za pomoc
ą
wkr
ę
tu urz
ą
dzenia (pakowany oddzielnie).
Powrót do spisu tre
ś
ci
1
spód komputera
2
wkr
ę
t blokowania urz
ą
dzenia
Sample
This manual is suitable for devices