Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 246 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 246 of 261
4.
Chwy
ć
urz
ą
dzenie za zatrzask zwalniaj
ą
cy, aby wyj
ąć
urz
ą
dzenie z wn
ę
ki modu
ł
owej.
5.
Wsu
ń
nowe urz
ą
dzenie do wn
ę
ki modu
ł
owej.
6.
Je
ż
eli jest to konieczne, mo
ż
esz zablokowa
ć
nowe urz
ą
dzenie we wn
ę
ce modu
ł
owej, ustawiaj
ą
c prze
łą
cznik blokowania modu
ł
u w pozycji
zablokowania.
7.
Je
ś
li pokrywa zosta
ł
a zdj
ę
ta w celu zablokowania urz
ą
dzenia we wn
ę
ce modu
ł
owej,
za
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Instalowanie urz
ą
dzenia, gdy komputer pracuje pod kontrol
ą
systemu Microsoft
®
Windows
®
1.
Je
ś
li urz
ą
dzenie zostao zainstalowane we wn
ę
ce modu
ł
owej, dwukrotnie kliknij ikon
ę
Safely Remove Hardware
(Bezpiecznie usu
ń
sprz
ę
t) na pasku
zada
ń
.
2.
Kliknij nazw
ę
urz
ądzenia, które chcesz wysunąć
.
3.
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat,
ż
e mo
ż
na wyj
ąć
urz
ą
dzenie, nale
ż
y od
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie od komputera.
4.
Wsu
ń
nowe urz
ą
dzenie do wn
ę
ki modu
ł
owej.
Zabezpieczanie urz
ą
dzenia we wn
ę
ce modu
ł
owej
1
zatrzask zwalniaj
ą
cy urz
ą
dzenie
POUCZENIE:
Na komputerze nie nale
ż
y stawia
ć
ci
ężkich przedmiotów. Wykonanie tej czynnoś
ci mo
ż
e spowodowa
ć
wygi
ę
cie ramy i utrudni
ć
wyj
ę
cie
urz
ą
dzenia modu
ł
owego.
1
zatrzask zwalniaj
ą
cy
UWAGA:
Nie mo
ż
na wyj
ąć
urz
ą
dzenia, je
ż
eli komputer jest w
łą
czony i urz
ą
dzenie jest zablokowane we wn
ę
ce modu
ł
owej. Aby wyj
ąć
zablokowane
urz
ą
dzenie, nale
ż
y zamkn
ąć
system i wy
łą
czy
ć
komputer, a nast
ę
pnie wykona
ć
czynno
ś
ci podane w cz
ęś
ci
Instalowanie urz
ą
dzenia, gdy komputer jest
wy
łą
czony
.
POUCZENIE:
Na komputerze nie nale
ż
y stawia
ć
ci
ężkich przedmiotów. Wykonanie tej czynnoś
ci mo
ż
e spowodowa
ć
wygi
ę
cie ramy i utrudni
ć
wyj
ę
cie
urz
ą
dzenia modu
ł
owego.
Sample
This manual is suitable for devices