Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 245 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 245 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Wn
ę
ka modu
ł
owa
Wn
ę
ka modu
ł
owa
We wn
ę
ce modu
ł
owej mo
ż
na zainstalowa
ć
urz
ą
dzenie przeno
ś
ne firmy Dell
, takie jak nap
ę
d dyskietek, nap
ę
d CD/ DVD lub drugi dysk twardy.
Komputer Dell jest dostarczany z zainstalowanym nap
ę
dem CD/DVD we wn
ę
ce modu
ł
owej lub modu
ł
em wype
ł
niaj
ą
cym (za
ś
lepka wype
ł
niaj
ą
ca). Urz
ą
dzenie
we wn
ę
ce modu
ł
owej mo
ż
na zabezpieczy
ć
na dwa sposoby:
l
Prze
łą
cznik blokady (dost
ę
pny po zdj
ę
ciu pokrywy komputera)
l
Wkr
ę
t urz
ą
dzenia
(pakowany oddzielnie)
Wi
ę
cej informacji o zabezpieczaniu urz
ą
dzenia w komputerze mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Zabezpieczanie urz
ą
dzenia we wn
ę
ce modu
ł
owej
.
Instalowanie urz
ą
dzenia, gdy komputer jest wy
łą
czony
Abgy zainstalowa
ć
urz
ą
dzenie we wn
ę
ce modu
ł
owej:
1.
Je
ś
li wn
ę
ka modu
ł
owa zawiera za
ś
lepk
ę
zamiast urz
ą
dzenia, wyci
ą
gnij za
ś
lepk
ę
z wn
ę
ki modu
ł
owej i przejd
ź
do
punktu 5
. Je
ś
li za
ś
lepka jest
zablokowana, odkr
ęć
wkr
ę
t urz
ą
dzenia
.
2.
Je
ś
li wn
ę
ka modu
ł
owa zawiera zablokowane urz
ą
dzenie, zdejmij pokryw
ę
i prze
łą
cz prze
łą
cznik blokady modu
ł
u w po
ł
o
ż
enie odblokowane, unosz
ą
c go.
Je
ś
li jest wykorzystywany wkr
ę
t urz
ą
dzenia, nale
ż
y go odkrt
ę
ci
ć
.
3.
Naci
ś
nij zatrzask zwalniaj
ą
cy urz
ą
dzenie a
ż
do wysuni
ę
cia zatrzasku.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Urz
ą
dzenia niezamontowane w komputerze nale
ż
y umieszcza
ć
w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Nale
ż
y
unika
ć
naciskania ich obudowy lub k
ł
adzenia na nich ci
ężkich przedmiotów.
1
prze
łą
cznik blokowania modu
ł
u
Sample
This manual is suitable for devices