Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 244 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 244 of 261
10.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
11.
Na
łóż
os
ł
one kabli, je
ż
eli jej u
ż
ywasz.
Instrukcje dotycz
ą
ce instalowania oprogramowania wymaganego do pracy nap
ę
du znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji nap
ę
du.
12.
Uruchom ponownie komputer.
13.
Podziel na partycje i sformatuj logicznie dysk przed przyst
ą
pieniem do nast
ę
pnej czynno
ś
ci.
Instrukcje mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
14.
Przetestuj dysk twardy przy pomocy programu
Dell Diagnostics
.
15.
Zainstaluj system operacyjny na dysku twardym.
Instrukcje mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Sample
This manual is suitable for devices