Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 243 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 243 of 261
6.
Od
łą
cz kable danych i zasilania od z
łą
cza nap
ę
du.
7.
Zdejmij prowadnice nap
ę
du z istniej
ą
cego dysku twardego i zamontuj je do nowego dysku twardego.
8.
Pod
łą
cz kable danych i zasilania do z
łą
cz dysku twardego, upewniaj
ą
c si
ę
,
ż
e z
łą
cza s
ą
prawid
ł
owo zorientowane przed ich po
łą
czeniem.
9.
Wsu
ń
dysk twardy do wspornika.
1
nap
ę
d dysku twardego
2
prowadnice nap
ę
du (2)
3
z
łą
cze kabla zasilania
4
z
łą
cze kabla danych
1
nap
ę
d
2
prowadnice nap
ę
du (2)
3
wkr
ę
ty (4)
POUCZENIE:
Budowa z
łą
czy interfejsu SATA uniemo
ż
liwia nieprawid
ł
owe po
łą
czenie; to znaczy wyci
ę
cie lub brakuj
ą
cy styk w jednym z
łą
czu pasuje do
karbu lub wype
ł
nionego otworu w drugim. Podczas pod
łą
czania kabli do nap
ę
du nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e z
łą
cza s
ą
prawid
ł
owo zorientowane przed
pod
łą
czeniem kabli do nap
ę
du.
Sample
This manual is suitable for devices