Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 242 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 242 of 261
Pod
łą
czanie i roz
łą
czanie kabli nap
ędów
Podczas od
łą
czania kabla danych nap
ę
du IDE, chwy
ć
kolorowy uchwyt i poci
ą
gnij, a
ż
z
łą
cze od
łą
czy si
ę
.
Podczas pod
łą
czania i od
łą
czania kabla danych Serial ATA, trzymaj kabel za czarne z
łą
cza na obu ko
ń
cach.
Podobnie jak w przypadku z
łą
czy IDE budowa z
łą
czy interfejsu ATA uniemo
ż
liwia nieprawid
ł
owe po
łą
czenie; to znaczy wyci
ę
cie lub brakuj
ą
cy styk w jednym
z
łą
czu pasuje do karbu lub wype
ł
nionego otworu w drugim.
Nap
ę
d dysku twardego
Instalowanie dysku twardego
1.
Je
ś
li jest instalowany nowy nap
ę
d, a nie wymieniany stary,
zamocuj prowadnice nap
ę
du
znajduj
ą
ce si
ę
wewn
ą
trz obudowy
do nowego nap
ę
du i
przejd
ź
do
punktu 8
.
2.
Je
ś
li wymieniasz nap
ę
d zawieraj
ący dane, które chcesz zachować
, sporz
ą
d
ź
kopi
ę
zapasow
ą swoich plików przed rozpoczę
ciem tej procedury.
3.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest on skonfigurowany odpowiednio do danego komputera.
4.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
5.
Uchwy
ć
prowadnice nap
ę
du, popchnij obie prowadnice do siebie, wsu
ń
nap
ę
d troch
ę do przodu i obróć
nap
ęd dysku twardego do góry (patrz poniż
sza
ilustracja), wyjmuj
ą
c go ze wspornika.
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
z
łą
cze wej
ś
cia zasilania
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed wyj
ę
ciem dysku twardego nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od zasilania.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
Sample
This manual is suitable for devices