Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 241 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 241 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Nap
ę
dy
Nap
ę
dy
Ten komputer obs
ł
uguje:
l
Jeden nap
ę
d szeregowy ATA
l
Jeden opcjonalny nap
ę
d CD/DVD modu
ł
u D, drugi dysk twardy lub nap
ę
d dyskietek we wn
ę
ce modu
łó w
Ogólne zalecenia dotyczą
ce instalowania
Dyski twarde Serial ATA powinny by
ć
pod
łą
czane do z
łą
cza oznaczonego etykiet
ą „
SATA0
na p
ł
ycie systemowej.
Pod
łą
czanie kabli nap
ędów
Podczas instalowania nap
ę
du z ty
ł
u nap
ę
du oraz do p
ł
yty systemowej s
ą
pod
łą
czane dwa kable
kabel zasilania pr
ą
du sta
ł
ego i kabel danych.
Z
łą
cza interfejsu nap
ę
du
Wi
ę
kszo
ść
z
łą
czy interfejsu umo
ż
liwia prawid
ł
owe umocowanie; to znaczy, wyci
ę
cie lub brakuj
ą
ca szpilka na z
łą
czu wpasowuje si
ę
w wyst
ęp lub otwór na
drugim z
łą
czu. Kluczowane z
łą
cza zapewniaj
ą
,
że przewód styku nr 1 w kablu wejdzie w gniazdo styku nr 1 złą
cza. Ko
ńcówka styku nr 1 w złą
czu na p
ł
ycie
systemowej lub na karcie jest zazwyczaj oznaczona cyfr
ą „
1
nadrukowan
ą
bezpo
ś
rednio na p
ł
ycie lub na karcie.
Z
łą
cza kabla zasilania
UWAGA:
Informacje dotycz
ą
ce instalowania nap
ędów moduł
u D zosta
ł
y podane w dokumentacji dostarczanej wraz z opcjonalnym urz
ą
dzeniem.
Z
łą
cze Serial ATA
1
z
łą
cze kabla interfejsu
2
z
łą
cze interfejsu
Z
łą
cze zasilania p
ł
yty
systemowej
Z
łą
cze zasilania SATA
Sample
This manual is suitable for devices