Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 240 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 240 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Zdejmowanie pokrywy komputera
Zdejmowanie pokrywy komputera
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
W razie potrzeby
zdejmij os
ł
on
ę
kabla
.
3.
Zdejmij pokryw
ę
komputera:
a.
Obróc pokrę
t
ł
o zwalniania pokrywy w prawo zgodnie z ilustracj
ą
.
b.
Przesu
ń
pokryw
ę
komputera do przodu o 1 cm (1/2 cala) lub do chwili jej zatrzymania, a nast
ę
pnie unie
ś
pokryw
ę
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
POUCZENIE:
Przed dotykaniem jakichkolwiek elementów wewną
trz komputera pozb
ą
d
ź
si
ę ładunków elektrostatycznych przez dotknię
cie
niepomalowanej metalowej powierzchni. W trakcie pracy nale
ż
y od czasu do czasu dotyka
ć
nielakierowanej powierzchni metalowej, aby rozproszy
ć
ładunki elektrostatyczne, które mogł
yby uszkodzi
ć
wewn
ę
trzne podzespo
ł
y.
1
pokr
ę
t
ł
o zwalniania
Sample
This manual is suitable for devices