Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 24 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Czyszczenie komputera
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Komputer, klawiatura i monitor
l
Do delikatnego usuwania kurzu z gniazd i otworów w komputerze oraz spomię
dzy klawiszy na klawiaturze nale
ż
y u
ż
y
ć
odkurzacza ze szczotk
ą
.
l
Do czyszczenia ekranu monitora nale
ż
y u
ż
ywa
ć
zwil
ż
onej wod
ą
, mi
ę
kkiej i czystej szmatki. Je
ś
li jest to mo
ż
liwe, nale
ż
y u
ż
ywa
ć
specjalnej chusteczki do
czyszczenia ekranu lub roztworu przeznaczonego do czyszczenia pow
ł
oki antystatycznej monitora.
l
Klawiatur
ę
, komputer i plastikow
ą
cz
ęść
monitora nale
ż
y wyciera
ć
mi
ę
kk
ą
szmatk
ą
zwil
ż
on
ą
roztworem z trzech cz
ęś
ci wody i jednej cz
ęś
ci
ś
rodka do
mycia naczy
ń
.
Nie nale
ż
y zanurza
ć
szmatki wodzie ani pozwoli
ć
, aby dosta
ł
a si
ę
ona do wn
ę
trza komputera lub klawiatury.
Mysz
Je
ż
eli kursor na ekranie przeskakuje lub przesuwa si
ę
inaczej, ni
ż
powinien, nale
ż
y wyczy
ś
ci
ć
mysz. Aby wyczy
ś
ci
ć
mysz inn
ą
ni
ż
mysz optyczna:
1.
Przekr
ęć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pierś
cie
ń
podtrzymuj
ą
cy u do
ł
u myszy i wyjmij kulk
ę
.
2.
Wytrzyj kulk
ę
czyst
ą
, nie pozostawiaj
ą
c
ą
w
łókien szmatką
.
3.
Dmuchnij delikatnie w otwór na kulkę
, aby usun
ąć
kurz i w
łókna.
4.
Je
ś
li rolki wewn
ą
trz otworu na kulk
ę
s
ą
brudne, wyczy
ść
rolki wacikiem delikatnie zwil
ż
onym alkoholem izopropylowym.
5.
Je
ż
eli rolki s
ą ź
le ustawione, nale
ż
y je odpowiednio ustawi
ć
w ich kana
ł
ach. Upewnij si
ę
,
ż
e na rolkach nie pozosta
ł
y w
łókna z wacika.
6.
W
łóż
z powrotem kulk
ę
i pier
ś
cie
ń
podtrzymuj
ą
cy, a nast
ę
pnie przekr
ęć
pier
ś
cie
ń
podtrzymuj
ący zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak aby
znalaz
ł
si
ę
na w
ł
a
ś
ciwym miejscu.
Nap
ę
d dyskietek
Nap
ę
d dyskietek nale
ż
y czy
ś
ci
ć
, u
ż
ywaj
ą
c dost
ę
pnego w sprzeda
ż
y zestawu czyszcz
ą
cego. Zestawy takie zawieraj
ą specjalne dyskietki, które usuwają
zabrudzenia gromadz
ą
ce si
ę
podczas normalnej pracy nap
ę
du.
Dyski CD i DVD
Je
ś
li wyst
ą
pi
ą
problemy, np. przeskoki, problemy z jako
ś
ci
ą odtwarzania dysków CD lub DVD, należ
y wyczy
ś
ci
ć
dyski.
1.
Dysk nale
ż
y zawsze trzyma
ć
za jego kraw
ę
dzie. Mo
żna również
dotyka
ć
wewn
ę
trznej kraw
ę
dzi otworu w
ś
rodku dysku.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed przyst
ą
pieniem do czyszczenia komputera nale
ż
y go wy
łą
czy
ć
z gniazda elektrycznego. Do czyszczenia komputera nale
ż
y
u
ż
ywa
ć
mi
ę
kkiej szmatki zwil
ż
onej wod
ą
. Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć środków czyszczą
cych w p
łynie lub aerozolu, które mogą
zawiera
ć
substancje
ł
atwopalne.
POUCZENIE:
Ekranu monitora nie nale
ż
y wyciera
ć
roztworem myd
ł
a ani alkoholu. Mo
ż
e spowodowa
ć
to uszkodzenie pow
ł
oki antyrefleksyjnej.
POUCZENIE:
G
ł
owic nap
ę
du nie wolno czy
ś
ci
ć
wacikiem. Mo
ż
e to spowodowa
ć
przypadkowe przemieszczenie g
ł
owic wzgl
ę
dem siebie, przez co nap
ę
d
nie b
ę
dzie dzia
ł
a
ć
.
POUCZENIE:
Soczewki w nap
ę
dzie CD/DVD nale
ż
y czy
ś
ci
ć
wy
łą
cznie za pomoc
ą
spr
ęż
onego powietrza i post
ę
powa
ć
zgodnie z instrukcjami
do
łączonymi do pojemników ze spręż
onym powietrzem. Nie wolno dotyka
ć
znajduj
ą
cych si
ę
w nap
ę
dzie soczewek.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
powierzchni, w trakcie czyszczenia p
ł
yty nie nale
ż
y wykonywa
ć ruchów okręż
nych po dysku.
Sample
This manual is suitable for devices