Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 239 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 239 of 261
l
ś
wieci na zielono
ci
ą
g
ł
e
ś
wiecenie na zielono oznacza,
ż
e zasilacz jest pod
łą
czony do gniazda zasilania i komputera.
l
ś
wieci na pomara
ń
czowo
ci
ą
g
ł
e
ś
wiecenie na pomara
ń
czowo oznacza,
ż
e zasilacz jest pod
łą
czony do gniazda zasilania, ale nie do komputera.
W tych warunkach komputer nie b
ę
dzie dzia
ł
a
ł
. Pod
łą
cz zasilacz do komputera w obudowie USFF i/lub wyzeruj zasilacz od
łą
czaj
ą
c i ponownie
pod
łą
czaj
ą
c
źródł
o zasilania.
Znaczek
Znaczek z przodu komputera mo
ż
na obraca
ć
.
Aby obrócić
znaczek:
1.
Zdejmij pokryw
ę
komputera.
2.
Poci
ą
gnij za d
ź
wigni
ę
, aby uwolni
ć
wyci
ę
cie z gniazda.
3.
Obróć
znaczek w
żą
dane po
ł
o
ż
enie, upewniaj
ą
c si
ę
,
ż
e wyci
ę
cie wesz
ł
o w gniazdo.
Powrót do spisu tre
ś
ci
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
1
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
2
gniazda
Sample
This manual is suitable for devices