Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 238 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 238 of 261
1.
Je
ż
eli w gnie
ź
dzie kabla zabezpieczaj
ą
cego zamontowana jest blokada zabezpieczaj
ą
ca, usu
ń
j
ą
.
2.
Naci
ś
nij przycisk zwalniaj
ą
cy, uchwy
ć
os
ł
on
ę
kabla i wsu
ń
j
ą
w lewo do momentu zatrzymania, a nast
ę
pnie podnie
ś
j
ą
i wyjmij.
Pod
łą
czanie zasilacza
1.
Pod
łą
cz zasilacz zewn
ę
trzny do z
łą
cza z ty
ł
u komputera. W celu zabezpieczenia po
łą
czenia nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy zatrzask zosta
ł
ca
ł
kowicie zamkni
ę
ty.
(B
ę
dzie s
ł
ycha
ć
lub czu
ć
klikni
ę
cie).
2.
Pod
łą
cz jeden koniec kabla zasilania do zasilacza.
3.
Je
śli zasilacz ma zielony przewód uziemienia do podłą
czenia do gniazda elektrycznego, nale
ż
y pod
łą
czy
ć
metalowy styk uziemienia do
źródł
a uziemienia
gniazda (patrz poni
ż
sza ilustracja):
a.
Poluzuj
źródł
o uziemienia.
b.
Wsu
ń
metalowe z
łą
cze uziomowe za
źródł
o uziemienia, a nast
ę
pnie zaci
ś
nij na
źródle uziemienia.
4.
Pod
łą
cz kabel zasilania do gniazda.
Zasilacz ma wska
źnik stanu, który się
nie
ś
wieci, gdy zasilacz nie jest pod
łą
czony do gniazda, i
ś
wieci si
ę
na zielono lub pomara
ń
czowo w innych
stanach:
1
przyciski zwalniaj
ą
ce
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Je
śli kabel zasilacza ma zielony przewód uziemienia,
nie wolno dopu
ś
ci
ć
do
zetkni
ę
cia si
ę
zielonego kabla uziemienia i
wyprowadze
ń
zasilania, poniewa
ż
mo
ż
e to spowodowa
ć
pora
ż
enie pr
ą
dem, po
ż
ar lub uszkodzenie komputera.
1
źródł
o uziemienia
2
metalowe z
łą
cze uziomowe
Sample
This manual is suitable for devices