Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 237 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 237 of 261
os
ł
ona kabla (opcjonalna)
Zak
ł
adanie pokrywy kabli
1.
Upewnij si
ę
,
ż
e wszystkie kable urz
ą
dze
ń
zewn
ę
trznych zosta
ły poprowadzone przez otwór w osł
onie kabla.
2.
Pod
łą
cz wszystkie kable urz
ą
dze
ń
do z
łą
cz z ty
ł
u komputera.
3.
Przytrzymaj doln
ą
cz
ęść
pokrywy kabli i dopasuj po
ł
o
ż
enie czterech wypustek do czterech szczelin na tylnym panelu komputera.
4.
Umie
ść
wypustki w szczelinach i przesu
ń
trzyman
ą
cz
ęść
pokrywy w kierunku lampek diagnostycznych (patrz ilustracja) do momentu jej dok
ł
adnego
zamocowania.
5.
Zamontuj blokad
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
w gnie
ź
dzie kabla zabezpieczaj
ą
cego (opcjonalnie).
Zdejmowanie pokrywy kabli
Zworka
Ustawienie
Opis
PSWD
(domy
ś
lnie)
Funkcje has
ł
a s
ą
uaktywnione.
Funkcje hase
ł
s
ą
wy
łą
czone.
RTCRST
(domy
ś
lnie)
Zegar czasu rzeczywistego nie zosta
ł
wyzerowany.
Zegar czasu rzeczywistego jest zerowany (chwilowe zwarcie).
ze zwork
ą
bez zworki
1
pokrywa kabli
2
gniazdo kabla zabezpieczaj
ą
cego
Sample
This manual is suitable for devices