Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 235 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 235 of 261
Pod
łą
czanie monitora VGA
Je
ś
li masz monitor VGA, podl
ą
cz kabel przej
ściówkę
do bia
ł
ego z
łą
cza monitora DVI, a nast
ę
pnie pod
łą
cz kabel monitora do przej
ściówki.
Pod
łączanie dwóch monitorów
Za pomoc
ą
przej
ściówki kabla moż
na pod
łą
czy
ć
monitor VGA i monitor DVI do z
łą
cza DVI-I na panelu tylnym.
W przypadku pod
łączenia dwóch monitorów sterownik wykryje takie połą
czenie i uaktywni funkcje wielomonitorowe.
Wn
ę
trze komputera
4
lampka aktywno
ś
ci
sieci
Pomara
ń
czowa lampka miga, gdy komputer wysy
ł
a lub odbiera dane z sieci. Du
ż
e nat
ęż
enie ruchu sieciowego mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e lampka b
ę
dzie stale w
łą
czona.
5
z
łą
cze wyj
ś
cia
liniowego
Zestaw g
ł
o
śników aktywnych należ
y pod
łą
czy
ć
do zielonego z
łą
cza wyj
ś
ciowego linii.
6
z
łą
cze wej
ś
cia
liniowego
Niebieskie z
łą
cze wej
ś
cia line-in umo
ż
liwia pod
łą
czenie urz
ą
dzenia nagrywaj
ą
cego/odtwarzaj
ą
cego, takiego jak magnetofon,
odtwarzacz CD czy magnetowid.
7
z
łą
cza USB (5)
Do dowolnego z
łą
cza USB mo
ż
na pod
łą
czy
ć
urz
ą
dzenia takie jak mysz, klawiatura, drukarka, joystick czy g
ł
o
ś
niki komputerowe.
8
z
łą
cze portu
szeregowego
Z
łą
cze szeregowe s
ł
u
ż
y do pod
łą
czania urz
ą
dze
ń
szeregowych, takich jak urz
ą
dzenia przeno
ś
ne.
9
z
łą
cze karty
graficznej
Je
ś
li masz monitor z wej
ś
ciem DVI, pod
łą
cz kabel monitora do bia
ł
ego z
łą
cza na panelu tylnym.
Je
ś
li masz monitor VGA, patrz sekcja
Pod
łą
czanie monitora VGA
.
10
z
łą
cze zasilania
Z
łą
cze zasilacza.
11
lampki
diagnostyczne
Opis kodów lampek, które są
pomocne w rozwi
ązywaniu problemów z komputerem, znajduje się
w sekcji
Lampki diagnostyczne
.
1
kabel przej
ściówki
1
przej
ściówka kabla
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby unikn
ąć
pora
ż
enia pr
ą
dem, przed zdj
ę
ciem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
czy
ć
komputer od zasilacza.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
Sample
This manual is suitable for devices