Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 234 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 234 of 261
Widok z boku
Widok z ty
ł
u
Z
łą
cza na tylnym panelu
1
otwory
wentylacyjne
Otwory wentylacyjne znajduj
ą
ce si
ę
z ka
ż
dego boku komputera umo
ż
liwiaj
ą
przep
ł
yw powietrza przez komputer. Aby zapewni
ć
prawid
ł
ow
ą
wentylacj
ę
, nie nale
ż
y blokowa
ć otworów wentylacyjnych.
1
lampki diagnostyczne
Opis kodów lampek, które są
pomocne w rozwi
ązywaniu problemów z komputerem, znajduje się
w sekcji
Lampki
diagnostyczne
.
2
pokr
ę
t
ł
o zwalniania pokrywy
komputera
Aby zdj
ąć
pokryw
ę
, nale
ży obrócić
to pokr
ę
t
ł
o w prawo.
3
z
łą
cza na tylnym panelu
Z
łą
cza komputera.
4
z
łą
cze zasilania
Z
łą
cze zasilacza.
5
otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne umo
ż
liwiaj
ą
przep
ł
yw powietrza przez komputer. Aby zapewni
ć
prawid
ł
ow
ą
wentylacj
ę
, nie
nale
ż
y blokowa
ć otworów wentylacyjnych.
1
z
łącze równoległ
e
Do z
łącza równoległ
ego pod
łą
cza si
ę
urz
ądzenia równoległ
e, takie jak drukarki. Drukark
ę
USB nale
ż
y pod
łą
cza
ć
do z
łą
cza USB.
2
kontrolka
integralno
ś
ci
łą
cza
l
Zielona
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy komputerem a sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 10 Mbps.
l
Pomara
ń
czowa
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy komputerem a sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 100 Mbps.
l
Żół
ta
istnieje poprawne po
łą
czenie pomi
ę
dzy sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 1000(1i komputerem.
l
Wy
łą
czona
Komputer nie wykry
ł
fizycznego po
łą
czenia z sieci
ą
lub kontroler sieci zosta
ł
wy
łą
czony w konfiguracji systemu.
3
karta sieciowa
Aby pod
łą
czy
ć
komputer do sieci lub modemu szerokopasmowego, pod
łą
cz jeden koniec kabla sieciowego do gniazda sieciowego,
sieci lub modemu szerokopasmowego. Pod
łą
cz drugi koniec kabla sieciowego do z
łą
cza karty sieciowej z ty
ł
u komputera. Klikni
ę
cie
oznacza,
ż
e kabel sieciowy zosta
ł
w
ł
a
ś
ciwie umocowany.
UWAGA:
Nie pod
łą
czaj kabla telefonicznego do gniazda sieciowego.
W komputerach z kart
ą
sieciow
ą
nale
ż
y u
ż
y
ć
z
łą
cza na karcie.
Zaleca si
ę
stosowanie w sieciach okablowania oraz z
łą
czy kategorii 5. Je
ś
li istnieje konieczno
ść
u
ż
ycia okablowania kategorii 3,
nale
ż
y ustawi
ć
szybko
ść
sieci na 10 Mbps, aby zapewni
ć
prawid
ł
owe dzia
ł
anie.
Sample
This manual is suitable for devices