Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 233 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 233 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Komputer w obudowie typu USFF
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Informacje o komputerze w obudowie USFF
Wn
ę
trze komputera
Pod
łą
czanie zasilacza
Znaczek
Informacje o komputerze w obudowie USFF
Widok z przodu
POUCZENIE:
Przy konfigurowaniu komputera nale
ż
y umie
ś
ci
ć
wszystkie kable w tylnej cz
ęś
ci obszaru roboczego, aby zapobiec ich ci
ą
ganiu, pl
ą
taniu i
deptaniu.
POUCZENIE:
Podczas ustawiania komputera nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e komputer ma przynajmniej 6 cm (2 cale) miejsca na przep
ł
yw powietrza z przodu i
z ty
ł
u komputera.
POUCZENIE:
Aby zapewni
ć
prawid
ł
ow
ą
wentylacj
ę
, nale
ż
y nie blokowa
ć otworów wentylacyjnych.
POUCZENIE:
Na komputerze nie wolno stawia
ć
monitora. Nale
ż
y u
ż
y
ć
stojaka na monitor.
UWAGA:
Je
ś
li komputer ma zosta
ć
umieszczony pod biurkiem lub na
ś
cianie, nale
ż
y u
ż
y
ć
opcjonalnego wspornika do monta
ż
u na
ścianie. Aby zamówić
ten uchwyt, nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell.
1
z
łą
cza USB (2)
Do dowolnego z
łą
cza USB mo
ż
na pod
łą
czy
ć
urz
ą
dzenia takie jak mysz, klawiatura, pami
ęć
, drukarka, joystick czy g
ł
o
ś
niki
komputerowe.
2
z
łą
cze s
ł
uchawkowe
To z
łą
cze s
ł
u
ż
y do pod
łą
czania s
ł
uchawek.
3
z
łą
cze mikrofonu
To z
łą
cze s
ł
u
ż
y do pod
łą
czania mikrofonu.
4
wska
ź
nik zasilania
Lampka zasilania miga lub
ś
wieci
ś
wiat
ł
em sta
ł
ym, aby wskaza
ć róż
ne stany:
l
Nie
ś
wieci
komputer jest wy
łą
czony.
l
Ś
wieci stale na zielono
komputer znajduje si
ę
w stanie normalnej pracy.
l
Miga na zielono
komputer znajduje si
ę
w trybie oszcz
ę
dzania energii.
l
Miga lub
świeci stale na zół
to
Patrz
Problemy z zasilaniem
.
Aby wyj
ść
z trybu oszcz
ę
dzania energii, nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk zasilania lub u
ż
y
ć
klawiatury albo myszy, je
ś
li s
ą
skonfigurowane jako urz
ą
dzenie budz
ą
ce w programie Device Manager (Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
) systemu Windows. Wi
ę
cej
informacji na temat stanów uś
pienia i wychodzenia ze stanu oszcz
ę
dzania energii zawiera sekcja
Zarz
ą
dzanie energi
ą
.
Opis kodów lampek, które są
pomocne w rozwi
ązywaniu problemów z komputerem, znajduje się
w sekcji
Lampki
diagnostyczne
.
5
przycisk zasilania
Ten przycisk nale
ż
y nacisn
ąć
, aby uruchomi
ć
komputer.
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć
utraty danych, nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
przycisku zasilania w celu wy
łą
czenia komputera. Wy
łą
czanie nale
ż
y
wykona
ć
poprzez system Microsoft
®
Windows
®
.
6
otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne umo
ż
liwiaj
ą
przep
ł
yw powietrza przez komputer. Aby zapewni
ć
prawid
ł
ow
ą
wentylacj
ę
, nie nale
ż
y
blokowa
ć otworów wentylacyjnych.
7
wn
ę
ka modu
ł
owa
Wn
ę
ka modu
ł
owa s
ł
u
ż
y do instalowania nap
ę
du CD/DVD modu
ł
u D, drugiego dysku twardego lub nap
ę
du dyskietek.
8
lampka dost
ę
pu do
nap
ę
du dysku
twardego
Lampka dost
ę
pu do nap
ę
du dysku twardego
ś
wieci, gdy komputer odczytuje dane z dysku twardego lub zapisuje je na dysku
twardym. Lampka ta mo
że również ś
wieci
ć
, gdy dzia
ł
aj
ą
takie urz
ą
dzenia jak odtwarzacz CD.
9
otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne umo
ż
liwiaj
ą
przep
ł
yw powietrza przez komputer. Aby zapewni
ć
prawid
ł
ow
ą
wentylacj
ę
, nie nale
ż
y
blokowa
ć otworów wentylacyjnych.
Sample
This manual is suitable for devices