Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 232 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 232 of 261
produkt spe
ł
nia zalecenia ENERGY STAR dotycz
ą
ce oszcz
ę
dno
ś
ci energii.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc.
nie ro
ś
ci sobie praw w
ł
asno
ś
ci do marek i nazw towarowych innych ni
ż
jej w
ł
asne.
Model DCCY
Sierpie
ń
2006 N8071 Wersja A02
Sample
This manual is suitable for devices