Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 231 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 231 of 261
Przewodnik u
żytkownika komputerów Dell™ OptiPlex™ GX620
Uwagi i ostrze
ż
enia
Skróty
Pe
ł
n
ą
list
ę skrótów i skrótowców moż
na znale
źć
w sekcji
S
ł
owniczek
.
Je
żeli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, ż
adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
zawarte w tym dokumencie nie maj
ą
zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2005 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia firmy Dell Inc.
jest surowo zakazane.
Znaki towarowe u
ż
yte w tek
ś
cie:
Dell
, logo
DELL
,
OptiPlex
,
Inspiron
,
Dimension
,
Latitude
,
Dell Precision
,
DellNet
,
TravelLite
,
Dell OpenManage, PowerVault, Axim
,
PowerEdge
,
PowerConnect
i
PowerApp
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel
,
Pentium
i
Celeron
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation;
Microsoft, MS-DOS
i
Windows
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation;
IBM
jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation;
Bluetooth
jest znakiem towarowym nale
ż ą
cym do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest u
ż
ywany przez firm
ę
Dell Inc. w ramach licencji. ENERGY STAR jest zastrze
ż
onym znakiem
towarowym agencji Ameryka
ń
skiej Agencji Ochrony
Ś
rodowiska (U.S. Environmental Protection Agency). Firma Dell Inc. uczestniczy w programie ENERGY STAR i sprawdzi
ł
a,
ż
e ten
Komputer w obudowie typu USFF
(Ultra Small Form Factor)
Wyszukiwanie informacji
Zanim zaczniesz
Zalecane narz
ę
dzia
Wy
łą
czanie komputera
Przed wykonaniem pracy we wn
ę
trzu komputera
Prze
łą
cznik naruszenia obudowy
Demonta
ż
czujnika naruszenia obudowy
Wymiana prze
łą
cznika naruszenia obudowy
Ponowne nastawianie czujnika naruszenia obudowy
Komputer w obudowie typu USFF (Ultra Small Form Factor)
Informacje o komputerze w obudowie USFF
Wn
ę
trze komputera
Pod
łą
czanie zasilacza
Znaczek
Dane techniczne komputera w obudowie typu USFF
Zdejmowanie pokrywy komputera
Wn
ę
ka modu
ł
owa
Nap
ę
dy
Procesor
Funkcje zaawansowane
Dzia
ł
anie technologii LegacySelect
Ł
atwo
ść
zarz
ą
dzania
Bezpiecze
ń
stwo
Ochrona has
ł
em
Program konfiguracji systemu
Rozruch z urz
ą
dzenia USB
Usuwanie zapomnianych hase
ł
Usuwanie ustawie
ń
CMOS
Technologia Hyper
-
Threading
Zarz
ą
dzanie energi
ą
Akumulator
Wymiana baterii
Wymiana p
ł
yty systemowej
Pami
ęć
Opis pami
ę
ci DDR2
Adresowanie pami
ę
ci w konfiguracjach 4 GB
Usuwanie pami
ę
ci
Wymiana/dodawanie dodatkowej pami
ę
ci
Nak
ł
adanie pokrywy komputera
Czyszczenie komputera
Ponowna instalacja sterowników i systemu operacyjnego
Sterowniki
Korzystanie z funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft
®
Windows
®
XP
Ponowna instalacja systemu Microsoft Windows XP
Rozwi
ą
zywanie problemów
Problemy z bateri
ą
Problemy z nap
ę
dem
Problemy z klawiatur
ą
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
Problemy z pami
ę
ci
ą
Problemy z mysz
ą
Problemy z sieci
ą
Problemy z zasilaniem
Problemy z drukark
ą
Przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
Problemy z urz
ą
dzeniem szeregowym lub równoleg
ł
ym
Problemy z d
ź
wi
ę
kiem i g
ł
o
ś
nikami
Problemy z kart
ą
graficzn
ą
i monitorem
Funkcje systemu Microsoft
®
Windows
®
XP
Przenoszenie informacji do nowego komputera
Konta u
ż
ytkowników i szybkie prze
łą
czanie u
ż
ytkowników
Konfigurowanie sieci w domu lub w biurze
S
ł
owniczek
Narz
ę
dzia i programy narz
ę
dziowe
Program Dell Diagnostics
Lampki systemowe
Lampki diagnostyczne
Kody d
ź
wi
ę
kowe
Komunikaty o b
łę
dzie
Rozwi
ą
zywanie problemów dotycz
ą
cych niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
Uzyskiwanie pomocy
Pomoc techniczna
Problemy z zamówieniem
Informacje o produkcie
Zwrot produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pieni
ę
dzy
Zanim zadzwonisz
Kontakt z firm
ą
Dell
Gwarancja
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje na wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany system komputerowy.
POUCZENIE:
Napis OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych, i przedstawia sposoby
unikni
ę
cia problemu.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Sekcja PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices