Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 23 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 261
1.
Delikatnie wsu
ń
czujnik naruszenia obudowy do gniazda i ponownie pod
łą
cz kabel do p
ł
yty systemowej.
2.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
3.
Je
ż
eli u
ż
ywany jest stojak, za
łóż
go.
Ponowne nastawianie czujnika naruszenia obudowy
1.
W
łą
cz lub uruchom ponownie komputer.
2.
Gdy zostanie wy
świetlone logo DELL™, naciś
nij natychmiast klawisz <F2>.
Je
ś
li nie zd
ąż
ysz nacisn
ąć
klawisza, zanim zostanie wy
ś
wietlone logo systemu operacyjnego, musisz poczeka
ć
do wy
ś
wietlenia pulpitu Microsoft
®
Windows
®
. Nast
ępnie zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.
3.
Wybierz opcj
ę
Chassis Intrusion
(Naruszenie obudowy) i naci
ś
nij klawisz strza
ł
ki w lewo lub w prawo, aby wybra
ć
Reset
(Resetuj). Zmie
ń
ustawienie na
On
(W
łą
czone),
On-Silent
(W
łą
czone
bez reakcji) lub
Disabled
(Wy
łą
czone).
4.
Naci
ś
nij klawisze <Alt><b>, aby ponownie uruchomi
ć
komputer i wprowadzi
ć
zmiany.
Powrót do spisu tre
ś
ci
UWAGA:
Ustawienie domy
ś
lne to
On-Silent
(W
łą
czone
bez reakcji).
Sample
This manual is suitable for devices