Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 226 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 226 of 261
Kody d
ź
wi
ę
kowe
Na wypadek gdyby wy
ś
wietlanie na monitorze informacji o b
łę
dach by
ł
o niemo
ż
liwe, podczas procedury startowej komputer mo
ż
e generowa
ć
szereg
sygna
łów dź
wi
ę
kowych. Sygna
ł
y te, nazywane kodami d
ź
wi
ę
kowymi, identyfikuj
ą
problem. Jeden z mo
żliwych kodów dź
wi
ę
kowych (kod 1-3-1) sk
ł
ada si
ę
z
jednego d
ź
wi
ę
ku, zestawu trzech d
ź
wi
ęków, po którym nastę
puje jeden d
ź
wi
ę
k. Ten kod d
ź
wi
ę
kowy informuje,
ż
e w komputerze wyst
ą
pi
ł
problem z pami
ę
ci
ą
.
Je
ś
li podczas uruchamiania komputera generowane s
ą
sygna
ł
y d
ź
wi
ę
kowe:
1.
Zapisz kod d
ź
wi
ę
kowy na
diagnostycznej li
ś
cie kontrolnej
.
2.
Uruchom program
Dell Diagnostics
, aby zidentyfikowa
ć
powa
ż
niejsze przyczyny.
3.
Skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
, aby uzyska
ć
pomoc techniczn
ą
.
Mo
ż
liwa awaria dysku twardego lub
nap
ę
du dyskietek.
Powtórnie zamontuj wszystkie kable zasilania i danych, a nastę
pnie uruchom ponownie
komputer.
Mo
ż
liwa awaria z
łą
cza USB.
Zainstaluj ponownie wszystkie urz
ą
dzenia USB, sprawd
ź
po
łą
czenia kabli, a nast
ę
pnie
uruchom ponownie komputer.
Nie wykryto modu
łów pamię
ci.
l
Je
ż
eli zainstalowany jest jeden modu
ł
pami
ę
ci, przeinstaluj go i ponownie uruchom
komputer. (Informacje na temat usuwania i instalowania modu
łów pamię
ci znajdziesz w
sekcji
Pami
ęć
).
l
Je
ż
eli zainstalowanych jest wi
ę
cej modu
łów pamię
ci ni
ż
jeden, wyjmij te modu
ł
y,
zainstaluj powtórnie jeden moduł
, a nast
ę
pnie ponownie uruchom komputer. Je
ż
eli
proces uruchomienia komputera przebiegnie normalnie, powtórnie zainstaluj kolejny
modu
ł
. Powtarzaj t
ę
procedur
ę
a
ż
do zidentyfikowania wadliwego modu
ł
u lub do
bezb
łę
dnego zako
ńczenia powtórnej instalacji wszystkich modułów.
l
Je
ś
li to mo
ż
liwe, zainstaluj w komputerze prawid
ł
owo dzia
ł
aj
ą
c
ą
pami
ęć
tego samego
typu.
l
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
Modu
ł
y pami
ę
ci zosta
ł
y wykryte, ale
wyst
ę
puje b
łą
d konfiguracji lub zgodno
ś
ci
pami
ę
ci.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e nie istniej
ą ż
adne
specjalne wymagania dotycz
ą
ce po
ł
o
ż
enia modu
ł
ów
pami
ę
ci lub z
łą
czy pami
ę
ci
.
l
Sprawd
ź
, czy instalowane modu
ł
y pami
ę
ci s
ą
zgodne z komputerem.
l
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
Wyst
ą
pi
ł
a inna awaria.
Ten wzorzec jest również
wy
ś
wietlany
podczas
konfiguracji systemu
i nie musi
oznacza
ć
problemu.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e kable
łą
cz
ą
ce p
ł
yt
ę
systemow
ą
z dyskiem twardym, nap
ę
dem CD i
nap
ę
dem DVD s
ą
poprawnie pod
łą
czone.
l
Sprawd
ź
komunikat wy
ś
wietlony przez komputer na ekranie.
l
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
Po zako
ńczeniu testów POST wszystkie
cztery lampki diagnostyczne przez chwil
ę
ś
wiec
ą
na zielono przed wy
łą
czeniem
wskazuj
ą
cym na normalny stan pracy.
Brak.
Kod
Przyczyna
1-1-2
Uszkodzenie rejestru mikroprocesora
1-1-3
B
łą
d odczytu/zapisu NVRAM
1-1-4
B
łą
d sumy kontrolnej ROM BIOS
1-2-1
B
łą
d programowalnego czasomierza interwa
ł
u
1-2-2
B
łą
d inicjalizacji DMA
1-2-3
B
łą
d odczytu/zapisu rejestru stron DMA
1-3
B
łą
d podczas testowania pami
ę
ci obrazu
1-3-1 do 2-4-4
Nieprawid
ł
owo zidentyfikowane lub u
ż
ywane modu
ł
y pami
ę
ci
3-1-1
B
łą
d w rejestrze podrz
ę
dnym DMA
3-1-2
B
łą
d w rejestrze nadrz
ę
dnym DMA
3-1-3
B
łą
d w rejestrze nadrz
ę
dnym masek przerwa
ń
3-1-4
B
łą
d w rejestrze podrz
ę
dnym masek przerwa
ń
3-2-2
B
łą
d
ł
adowania wektora przerwa
ń
3-2-4
B
łą
d podczas testowania kontrolera klawiatury
3-3-1
Utrata zasilania NVRAM
3-3-2
B
łę
dna konfiguracja pami
ę
ci NVRAM
3-3-4
B
łą
d podczas testowania pami
ę
ci obrazu
3-4-1
B
łą
d inicjalizacji ekranu
3-4-2
B
łą
d odtwarzania ekranu
3-4-3
B
łą
d przeszukiwania pami
ę
ci ROM obrazu
Sample
This manual is suitable for devices