Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 225 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 225 of 261
Lampki diagnostyczne
Aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, komputer wyposaż
ony jest w cztery lampki na panelu przednim lub tylnym, oznaczone
1
,
2
,
3
i
4
. Lampki te
mog
ą ś
wieci
ć
na zielono lub by
ć
wy
łą
czone. Podczas normalnego uruchamiania komputera uk
ł
ad zapalonych lampek, czyli zakodowane nimi informacje,
zmieniaj
ą
si
ę
w miar
ę
wykonywania procesu rozruchowego. Podczas normalnego uruchamiania komputera uk
ł
ad zapalonych lampek, czyli zakodowane nimi
informacje, zmieniaj
ą
si
ę
w miar
ę
wykonywania procesu rozruchowego. Je
ż
eli test POST przeprowadzany w ramach rozruchu systemu zosta
ł
zako
ń
czony
pomy
ś
lnie, wszystkie cztery lampki
ś
wiec
ą
si
ę na zielono w sposób cią
g
ł
y. Je
ż
eli podczas procesu POST wyst
ą
pi b
łą
d w dzia
ł
aniu komputera, uk
ł
ad
ś
wiec
ą
cych
diod mo
że pomóc w określeniu etapu procesu, na którym komputer się
zatrzyma
ł
.
Ś
wieci na zielono
Zasilanie jest w
łą
czone, a komputer pracuje
normalnie. W komputerze typu Desktop ci
ą
g
ł
e
ś
wiecenie na zielono oznacza po
łą
czenie
sieciowe.
Nie s
ą
wymagane
ż
adne kroki zaradcze.
Miga na zielono
Komputer znajduje si
ę
w trybie oszcz
ę
dzania
energii (Microsoft
®
Windows
®
XP).
Naci
ś
nij przycisk zasilania, porusz mysz
ą
lub naci
ś
nij klawisz na
klawiaturze, aby przywrócić
komputer do normalnego stanu.
Miga kilka razy na zielono, a nast
ę
pnie
ga
ś
nie
Istnieje b
łą
d w konfiguracji.
Sprawd
ź
stan
lampek diagnostycznych
, aby stwierdzi
ć
, czy
zidentyfikowany zosta
ł
konkretny problem.
Ci
ą
g
ł
e
ś
wiat
ł
o
żół
te
Program Dell Diagnostics wykonuje test lub
urz
ą
dzenie znajduj
ą
ce si
ę
na p
ł
ycie
systemowej mo
ż
e by
ć
wadliwe lub
nieprawid
ł
owo zainstalowane.
Je
ś
li uruchomiony jest program Dell Diagnostics, nale
ż
y poczeka
ć
na zako
ń
czenie testowania.
Je
ż
eli nie mo
ż
na dokona
ć
rozruchu komputera, nale
ż
y
skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell
w celu uzyskania pomocy technicznej.
Migaj
ą
ce
żół
te
ś
wiat
ł
o
Wyst
ą
pi
ł
a awaria zasilania lub p
ł
yty
systemowej.
Patrz
Problemy zwi
ą
zane z zasilaniem
.
Ś
wieci na zielono i s
ł
ycha
ć
kod
d
ź
wi
ę
kowy podczas testu POST
Podczas uruchamiania systemu BIOS zosta
ł
wykryty problem.
Patrz sekcja
Kody d
ź
wi
ę
kowe
w celu uzyskania informacji na
temat diagnostyki kodów dź
wi
ę
kowych. Ponadto,
sprawd
ź
lampki
diagnostyczne
, aby zobaczy
ć
, czy zidentyfikowany zosta
ł
konkretny problem.
Lampka zasilania
ś
wieci na zielono, a
podczas testów POST nie sł
ycha
ć
kodu
d
ź
wi
ę
kowego i nie ma obrazu
Monitor lub karta graficzna mog
ą
by
ć
uszkodzone lub niew
ł
a
ś
ciwie zainstalowane.
Sprawd
ź
stan
lampek diagnostycznych
, aby stwierdzi
ć
, czy
zidentyfikowany zosta
ł
konkretny problem. Patrz sekcja
Problemy
z grafik
ą
i monitorem
.
Lampka zasilania
ś
wieci na zielono, a
podczas testów POST nie sł
ycha
ć
kodu
d
ź
wi
ę
kowego i komputer blokuje si
ę
Uszkodzony zintegrowany uk
ł
ad na p
ł
ycie
komputera.
Sprawd
ź
stan
lampek diagnostycznych
, aby stwierdzi
ć
, czy
zidentyfikowany zosta
ł
konkretny problem. Je
ś
li problem nie zosta
ł
zidentyfikowany, nale
ż
y
skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell
w celu
uzyskania pomocy technicznej.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
UWAGA:
Orientacja lampek diagnostycznych mo
ż
e si
ę róż
ni
ć
w zale
ż
no
ś
ci od typu komputera. Lampki diagnostyczne mog
ą
by
ć
u
ł
o
ż
one pionowo lub
poziomo.
Stan lampek
Opis problemu
Sugerowane rozwi
ą
zanie
Komputer znajduje si
ę
w normalnym
stanie wy
łą
czenia lub mo
ż
liwe,
ż
e
wyst
ą
pi
ł
b
łą
d poprzedzaj
ą
cy
uruchomienie systemu BIOS.
Lampki diagnostyczne nie zapalaj
ą
si
ę
po
pomy
ś
lnym rozruchu komputera i
przej
ś
ciu do systemu operacyjnego.
Pod
łą
cz komputer do sprawnego gniazda elektrycznego i naci
ś
nij przycisk zasilania.
Mo
ż
liwa awaria systemu BIOS; komputer
jest w trybie przywracania.
Uruchom narz
ę
dzie BIOS Recovery (Przywracanie systemu BIOS), zaczekaj na zako
ń
czenie
przywracania, a nast
ę
pnie uruchom ponownie komputer.
Mo
ż
liwa awaria procesora.
Zainstaluj ponownie procesor, a nast
ę
pnie uruchom ponownie komputer.
Modu
ł
y pami
ę
ci zosta
ł
y wykryte, ale
wyst
ą
pi
ł
a awaria pami
ę
ci.
l
Je
ż
eli zainstalowany jest jeden modu
ł
pami
ę
ci, przeinstaluj go i ponownie uruchom
komputer. (Informacje na temat usuwania i instalowania modu
łów pamię
ci znajdziesz w
sekcji
Pami
ęć
).
l
Je
ż
eli zainstalowanych jest wi
ę
cej modu
łów pamię
ci ni
ż
jeden, wyjmij te modu
ł
y,
zainstaluj powtórnie jeden moduł
, a nast
ę
pnie ponownie uruchom komputer. Je
ż
eli
proces uruchomienia komputera przebiegnie normalnie, powtórnie zainstaluj kolejny
modu
ł
. Powtarzaj t
ę
procedur
ę
a
ż
do zidentyfikowania wadliwego modu
ł
u lub do
bezb
łę
dnego zako
ńczenia powtórnej instalacji wszystkich modułów.
l
Je
ś
li to mo
ż
liwe, zainstaluj w komputerze prawid
ł
owo dzia
ł
aj
ą
c
ą
pami
ęć
tego samego
typu.
l
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
Mo
ż
liwa awaria karty graficznej.
l
Je
ś
li w komputerze znajduje si
ę
karta graficzna, wyjmij j
ą
, zainstaluj ponownie, a
nast
ępnie powtórnie uruchom komputer.
l
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje, zainstaluj inn
ą
, sprawdzon
ą
pod wzgl
ę
dem poprawno
ś
ci
dzia
ł
ania kart
ę
graficzn
ą
i ponownie uruchom komputer.
l
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje lub w komputerze znajduje si
ę
zintegrowany uk
ł
ad
graficzny,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
Sample
This manual is suitable for devices