Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 224 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 224 of 261
4.
Z menu startowego CD wybierz opcj
ę
IDE CD-ROM Device
(Urz
ą
dzenie CD-ROM IDE)
5.
Z menu, które się
pojawi, wybierz opcj
ę
Boot from CD-ROM
(Uruchom z p
ł
yty CD-ROM).
6.
Wpisz
1
, aby uruchomi
ć
menu dysku CD
Drivers and Utilities
.
7.
Wpisz
2
, aby uruchomi
ć
program Dell Diagnostics.
8.
Wybierz opcj
ę
Run the 32 Bit Dell Diagnostics
(Uruchom 32-bitow
ą
wersj
ę
programu Dell Diagnostics) z listy numerowanej. Je
ś
li na li
ś
cie znajduje si
ę
wiele wersji, wybierz wersj
ę
odpowiedni
ą
dla posiadanego komputera.
9.
Po wy
ś
wietleniu
Main Menu
(menu g
łównego) programu Dell Diagnostics
wybierz test do przeprowadzenia
.
Menu g
łówne programu Dell Diagnostics
1.
Po za
ł
adowaniu programu Dell Diagnostics i wy
ś
wietleniu ekranu
Main
Menu
(Menu g
łówne) kliknij przycisk wybranej opcji.
2.
Je
ś
li w trakcie testu wyst
ą
pi
ł
problem, wy
ś
wietlany jest komunikat zawieraj
ą
cy kod b
łę
du i opis problemu. Zapisz kod b
łę
du i opis problemu, a nast
ę
pnie
post
ę
puj wed
ł
ug instrukcji wy
ś
wietlanych na ekranie.
Je
ś
li samodzielnie nie mo
ż
na rozwi
ą
za
ć
problemu, nale
ż
y
skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell
.
3.
Je
ś
li wybrano test z grupy
Custom Test
(Test niestandardowy) lub
Symptom Tree
(Drzewo objawów), dodatkowe informacje moż
na uzyska
ć
, klikaj
ą
c
odpowiedni
ą
zak
ł
adk
ę
opisan
ą
w poni
ż
szej tabeli.
4.
Je
ś
li program Dell Diagnostics uruchamiany jest z dysku CD
Drivers and Utilities
, po zako
ńczeniu testów należ
y wyj
ąć
dysk CD z nap
ę
du.
5.
Zamknij ekran testowy, aby powrócić
do ekranu
Main
Menu
(Menu g
łówne). Aby zakoń
czy
ć
dzia
ł
anie programu Dell Diagnostics i uruchomi
ć
ponownie
komputer, zamknij ekran
Main Menu
(Menu g
łówne).
Lampki systemowe
Lampka przycisku zasilania i lampka dysku twardego mog
ą
wskazywa
ć
problem z komputerem.
Opcja
Funkcja
Express Test (Test
szybki)
Wykonywany jest przyspieszony test urz
ą
dze
ń
. Test tego rodzaju trwa od 10 do 20 minut i nie wymaga
ż
adnych interwencji ze
strony u
ż
ytkownika.
Express Test
(Test szybki) nale
ż
y uruchamia
ć
jako pierwszy, gdy
ż na ogół
umo
ż
liwia on szybkie wykrycie
przyczyny problemu.
Extended Test (Test
rozszerzony)
Wykonywane jest wnikliwe sprawdzenie urz
ą
dze
ń
. Test tego rodzaju trwa zazwyczaj przynajmniej godzin
ę
i od czasu do czasu
wymaga udzielania odpowiedzi na pytania.
Custom Test (Test
niestandardowy)
Wykonywane jest sprawdzenie okre
ś
lonego urz
ądzenia. Sposób przeprowadzania testu moż
na skonfigurowa
ć
.
Symptom Tree (Drzewo
objawów)
Wy
ś
wietla list
ę
najcz
ęściej napotykanych objawów problemów i pozwala wybrać
test dostosowany do wyst
ę
puj
ą
cych
nieprawid
ł
owo
ś
ci.
UWAGA:
W górnej częś
ci ka
żdego z ekranów testowych umieszczony jest Znacznik usł
ugi. Udzielaj
ą
cy pomocy pracownik dzia
ł
u obs
ł
ugi technicznej
zapyta o numer Znacznika us
ł
ugi. Znacznik us
ł
ugi danego komputera znajduje si
ę
w opcji
System Info
(Informacje o systemie) w
programie konfiguracji
systemu
.
Zak
ł
adka
Funkcja
Results (Wyniki)
Zawiera wyniki testu i wykryte b
łę
dy.
Errors (B
łę
dy)
Wy
ś
wietla wykryte b
łę
dy, kody b
łę
du i opis problemu.
Help (Pomoc)
Zawiera opis testu i ewentualne warunki wymagane do jego przeprowadzenia.
Configuration
(Konfiguracja)
Wy
ś
wietla konfiguracj
ę
sprz
ę
tow
ą
wybranego urz
ą
dzenia.
Program Dell Diagnostics uzyskuje informacje o konfiguracji wszystkich urz
ą
dze
ń
z konfiguracji systemu, pami
ęci i różnych testów
wewn
ę
trznych, po czym wy
ś
wietla je na li
ś
cie urz
ą
dze
ń
w lewym okienku na ekranie. Lista urz
ą
dze
ń
mo
ż
e nie zawiera
ć
nazw
wszystkich komponentów zamontowanych w komputerze lub przyłą
czonych do niego urz
ą
dze
ń
peryferyjnych.
Parameters
(Parametry)
Pozwala dostosowa
ć
test do indywidualnych wymaga
ń
przez zmian
ę
ustawie
ń
.
Lampka zasilania
Opis problemu
Sugerowane rozwi
ą
zanie
Sample
This manual is suitable for devices