Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 223 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 223 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Narz
ę
dzia i programy narz
ę
dziowe
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Program Dell Diagnostics
Lampki systemowe
Lampki diagnostyczne
Kody d
ź
wi
ę
kowe
Komunikaty o b
łę
dzie
Rozwi
ą
zywanie problemów dotycz
ą
cych niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
Diagnostyka Dell
Kiedy nale
ż
y u
ż
ywa
ć
programu Dell Diagnostics
W przypadku problemów z komputerem należ
y najpierw wykona
ć
opisane czynno
ś
ci kontrolne, a nast
ę
pnie uruchomi
ć
program Dell Diagnostics i dopiero
póź
niej
skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell
w celu uzyskania pomocy technicznej.
Przed rozpocz
ę
ciem zalecane jest wydrukowanie tych procedur.
Uruchom program konfiguracji systemu
, zapoznaj si
ę
z danymi konfiguracyjnymi komputera i sprawd
ź
, czy urz
ądzenie, które ma być
poddane testom, figuruje
na li
ś
cie urz
ą
dze
ń
aktywnych.
Uruchom program Dell Diagnostics z
dysku twardego
lub z dysku CD
Drivers and Utilities
(opcjonalnego, nazywanego również
ResourceCD).
Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego
1.
W
łą
cz lub uruchom ponownie komputer.
2.
Po wy
świetleniu logo firmy DELL™, naciś
nij natychmiast klawisz <F12>.
Je
ś
li nie zd
ąż
ysz nacisn
ąć
klawisza, zanim zostanie wy
ś
wietlone logo systemu operacyjnego, musisz poczeka
ć
do wy
ś
wietlenia pulpitu Microsoft
®
Windows
®
. Nast
ępnie zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.
3.
Po wy
ś
wietleniu listy urz
ą
dze
ń
rozruchowych zaznacz opcj
ę
Boot to Utility Partition
(Uruchom z partycji narz
ę
dzia) i naci
ś
nij klawisz <Enter>.
4.
Po wy
ś
wietleniu
Main Menu
(menu g
łównego) programu Dell Diagnostics
wybierz test do przeprowadzenia
.
Uruchamianie programu Dell Diagnostics z opcjonalnego dysku CD Drivers and Utilities CD
1.
W
łóż
opcjonalny dysk CD
Drivers and Utilities
.
2.
Wy
łą
cz i ponownie uruchom komputer.
Gdy wy
ś
wietlone zostanie logo firmy DELL, naci
ś
nij natychmiast klawisz <F12>.
Je
ś
li nie zd
ąż
ysz nacisn
ąć
klawisza i zostanie wy
ś
wietlone logo systemu Windows, musisz poczeka
ć
do wy
ś
wietlenia pulpitu Windows. Nast
ę
pnie
zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.
3.
Po wy
ś
wietleniu listy urz
ą
dze
ń
rozruchowych zaznacz opcj
ę
IDE CD-ROM Device
(Urz
ą
dzenie CD-ROM IDE) i naci
ś
nij klawisz <Enter>.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Program Dell Diagnostics dzia
ła tylko z komputerami firmy Dell™.
UWAGA:
Je
ż
eli wy
ś
wietlony zostanie komunikat informuj
ą
cy,
ż
e nie znaleziono partycji narz
ę
dzi diagnostycznych, nale
ż
y uruchomi
ć
program Dell
Diagnostics z dysku CD
Drivers and Utilities
(opcjonalny).
UWAGA:
Kolejne kroki procedury zmieniaj
ą
sekwencj
ę
rozruchow
ą
tylko na jeden raz. Przy nast
ę
pnym uruchomieniu komputer wykorzysta sekwencj
ę
startow
ą
zgodnie z urz
ą
dzeniami podanymi w konfiguracji komputera.
Sample
This manual is suitable for devices