Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 222 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 222 of 261
Rozwi
ązywanie problemów dotyczą
cych niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
Je
ś
li urz
ą
dzenie nie zosta
ł
o wykryte podczas uruchamiania programu konfiguracji systemu lub zosta
ł
o wykryte, lecz nie zosta
ł
o odpowiednio skonfigurowane,
do wyeliminowania tej niezgodno
ś
ci mo
ż
na u
ż
y
ć
Mened
ż
era urz
ą
dze
ń
lub Narz
ę
dzia do rozwi
ązywania problemów ze sprzę
tem.
Microsoft
®
Windows
®
XP
Aby rozwi
ą
za
ć
niezgodno
ś
ci za pomoc
ą
okna Device Manager (Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
):
1.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Control Panel
(Panel sterowania).
2.
Kliknij opcj
ę
Performance and Maintenance
(Wydajno
ść
i konserwacja) i kliknij opcj
ę
System
.
3.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Hardware
(Sprz
ę
t) i kliknij
Device Manager
(Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
).
4.
Na li
ś
cie
Device Manager
(Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
) sprawd
ź
, czy s
ą
urz
ą
dzenia skonfigurowane nieprawid
ł
owo.
Nieprawid
ł
owo skonfigurowane urz
ą
dzenia s
ą
oznaczane
żół
tym lub czerwonym (
!
) wykrzyknikiem,
X
, je
ż
eli urz
ą
dzenie zosta
ł
o wy
łą
czone.
5.
Kliknij dwukrotnie nazw
ę
dowolnego urz
ą
dzenia oznaczonego wykrzyknikiem, aby wy
ś
wietli
ć
okno
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci).
Obszar stanu
Device
(Urz
ą
dzenie) w oknie
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci) przedstawia urz
ądzenia, które muszą
zosta
ć
ponownie skonfigurowane.
6.
Urz
ą
dzenia mo
ż
na ponownie skonfigurowa
ć
lub usun
ąć
z okna
Device Manager
(Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
). W dokumentacji urz
ą
dzenia znajd
ź
informacje na
temat jego konfiguracji.
Aby wyeliminowa
ć
niezgodno
ś
ci przy pomocy programu Windows XP Hardware Troubleshooter (Narz
ę
dzie do rozwi
ązywania problemów ze sprzę
tem):
1.
Kliknij na przycisk
Start
i kliknij na
Mój komputer
.
2.
W polu
Search
(Znajd
ź
) wpisz
hardware troubleshooter
(rozwi
ązywanie problemów ze sprzę
tem), a nast
ę
pnie kliknij strza
ł
k
ę
, aby rozpocz
ąć
wyszukiwanie.
3.
Kliknij opcj
ę
Hardware Troubleshooter
(Rozwi
ązywanie problemów ze sprzę
tem) na li
ś
cie
Search Results
(Wyniki wyszukiwania).
4.
Na li
ś
cie
Hardware Troubleshooter
(Program do rozwi
ązywania problemów ze sprzę
tem), kliknij pozycj
ę
I need to resolve a hardware conflict on my
computer
(Musz
ę
rozwi
ą
za
ć
konflikt sprz
ę
towy w komputerze), a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
Powrót do spisu tre
ś
ci
odczyta
ć
danych z no
ś
nika. W zale
ż
no
ś
ci od typu no
ś
nika, w
łóż
dyskietk
ę
, p
ł
yt
ę
CD, lub ZIP do nap
ędu i spróbuj ponownie.
Sample
This manual is suitable for devices