Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 221 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 221 of 261
Not a boot diskette (To nie jest dyskietka rozruchowa) —
W
łóż
dyskietk
ę
rozruchow
ą
i uruchom ponownie komputer.
Not enough memory or resources. Close some programs and try again (Zbyt mał
a pami
ęć lub zasoby systemu; zamknij niektóre programy i spróbuj
ponownie)
Zamknij wszystkie okna i uruchom program, którego chcesz uż
ywa
ć
.
W niektórych przypadkach do przywrócenia zasobów komputera moż
e
by
ć wymagane jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku jako pierwszy uruchom program, którego chcesz uż
ywa
ć
.
Operating system not found (Nie odnaleziono systemu operacyjnego) —
Skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
Plug and Play Configuration Error (Błą
d konfiguracji Plug and Play)
1.
Wy
łą
cz komputer, od
łą
cz go od gniazda elektrycznego, a nast
ępnie wyjmij wszystkie (oprócz jednej) karty.
2.
Pod
łą
cz komputer i dokonaj ponownego rozruchu.
3.
Je
ś
li komunikat nadal jest wy
ś
wietlany, zainstalowana karta mo
ż
e by
ć
uszkodzona. Je
ś
li komunikat nie jest wy
ś
wietlany, wy
łą
cz komputer i w
łóż
inn
ą
kart
ę
.
4.
Powtarzaj t
ę
procedur
ę
do czasu znalezienia wadliwie dzia
ł
aj
ą
cej karty.
Read fault (Błą
d odczytu)
Requested sector not found (Wymagany sektor nie zosta
ł znaleziony)
Reset failed (B
łąd resetowania)
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Sector not found (Nie znaleziono sektora) —
l
Uruchom narz
ę
dzie wykrywania b
łędów systemu Windows w celu sprawdzenia struktury plików na dyskietce lub na dysku twardym. Instrukcje moż
na
znale
źć
w
pomocy systemu Windows.
l
Je
żeli jest wiele wadliwych sektorów, to wykonaj kopię
zapasow
ą
danych (je
ż
eli jest to mo
ż
liwe), a nast
ę
pnie ponownie sformatuj dyskietk
ę
lub dysk
twardy.
Seek error (Błą
d wyszukiwania)
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Shutdown failure (B
łą
d zamykania systemu)
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
Time-of-
day clock stopped (Zatrzymanie zegara) —
Time-of-day not set-
please run the System Setup program (Nie ustawiono godziny; należ
y uruchomi
ć
program konfiguracji systemu)
Uruchom program konfiguracji systemui
popraw dat
ę
lub godzin
ę
. Je
ś
li problem nie zosta
ł
rozwi
ą
zany,
wymie
ń
bateri
ę
.
Timer chip counter 2 failed
(Awaria ukł
adu licznika zegara 2)
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
Unexpected interrupt in protected mode (Nieoczekiwane przerwanie w trybie chronionym) —
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal
specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell
(System monitorowania dysków komputera Dell wykrył
,
ż
e nap
ę
d [0/1] pod
łą
czony do [podstawowego/dodatkowego] kontrolera EIDE dzia
ł
a
niezgodnie z normalnymi parametrami technicznymi. Zaleca si
ę
natychmiastowe wykonanie kopii zapasowej danych i wymian
ę
dysku twardego po
skontaktowaniu si
ę
z w
ł
asn
ą
obs
ł
ug
ą
techniczn
ą
lub firm
ą
Dell)
Je
ż
eli nie mo
ż
na dokona
ć
natychmiastowej wymiany nap
ę
du, a zainstalowany nap
ę
d nie jest jedynym nap
ę
dem rozruchowym,
uruchom program konfiguracji
systemu
i zmie
ń
odpowiednie ustawienie nap
ę
du na
None
(Brak). Nast
ę
pnie wyjmij nap
ę
d z komputera.
Write fault (B
łąd zapisu)
Write fault on selected drive (Błą
d zapisu na wybranym nap
ę
dzie)
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
<
litera nap
ę
du
>:\ is not accessible. The device is not ready (Dysk <X:\> nie jest dostę
pny. Urz
ą
dzenie nie jest gotowe.)
Wybrany nap
ę
d nie mo
ż
e
Sample
This manual is suitable for devices