Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 220 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 220 of 261
Diskette write protected (Dyskietka jest chroniona przed zapisem)
Przesu
ń
blokad
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
dyskietk
ę
przed zapisem do pozycji otwarcia.
Drive not ready
(Napę
d nie gotowy)
W
łóż
dyskietk
ę
do nap
ę
du.
Gate A20 failure (Usterka bramki A20) —
Patrz
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
.
Hard-
disk configuration error (Błą
d konfiguracji dysku twardego)
Hard-
disk controller failure (Awaria kontrolera dysku twardego) —
Hard-
disk drive failure (Awaria dysku twardego) —
Hard-
disk drive failure (Awaria dysku twardego) —
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Insert bootable media (Włóż
no
ś
nik rozruchowy)
W
łóż
dyskietk
ę
rozruchow
ą
lub rozruchowy dysk CD.
Invalid configuration information
please run SETUP program (Nieprawidł
owe informacje dotycz
ą
ce konfiguracji
uruchom program konfiguracji
systemu)
Uruchom program konfiguracji systemu
i popraw informacje o konfiguracji komputera.
Keyboard failure (Awaria klawiatury) —
Patrz
Problemy z klawiatur
ą
.
Memory address line failure at
address
, read
value
expecting
value
(B
łą
d w linii adresu pami
ę
ci w adresie; odczytano warto
ść
, oczekiwano warto
ś
ci)
Patrz
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
.
Memory allocation error (B
łą
d przydzielania pami
ę
ci)
1.
Wy
łą
cz komputer, odczekaj 30 sekund i uruchom ponownie komputer.
2.
Spróbuj ponownie uruchomić
program.
3.
Je
ż
eli komunikat o b
łę
dzie zostanie wy
ś
wietlony ponownie, w dokumentacji oprogramowania poszukaj dodatkowych propozycji dotycz
ą
cych
rozwi
ązywania problemów.
Memory data line failure at
address
, read
value
expecting
value
(B
łą
d w linii danych pami
ę
ci w adresie; odczytano warto
ść
, oczekiwano warto
ś
ci)
Memory double word logic failure at
address
, read
value
expecting
value
(B
łąd logiczny podwójnego sł
owa w pami
ę
ci w adresie; odczytano warto
ść
,
oczekiwano warto
ś
ci)
Memory odd/even logic failure at
address
, read
value
expecting
value
(Błą
d logiczny parzysto
ś
ci pami
ę
ci w adresie; odczytano warto
ść
, oczekiwano
warto
ś
ci)
Memory write/read failure at
address
, read
value
expecting
value
(B
łą
d zapisu lub odczytu pami
ę
ci w adresie; odczytano warto
ść
, oczekiwano
warto
ś
ci)
Memory size in CMOS invalid (Nieodpowiednia wielkość
pami
ę
ci w CMOS)
Patrz
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
.
No boot device available
(Brak dostę
pnego urz
ą
dzenia rozruchowego)
l
Je
ż
eli urz
ą
dzeniem rozruchowym jest nap
ę
d dyskietek, to upewnij si
ę
,
ż
e w nap
ę
dzie znajduje si
ę
dyskietka startowa.
l
Je
ż
eli urz
ą
dzeniem rozruchowym jest dysk twardy, to upewnij si
ę
,
ż
e jego kable s
ą
pod
łą
czone, nap
ę
d jest zainstalowany, w
ł
a
ś
ciwie zamontowany i
posiada partycj
ę
startow
ą
.
l
Uruchom program konfiguracji systemu
i upewnij si
ę
,
ż
e informacje dotycz
ą
ce sekwencji rozruchowej s
ą
prawid
ł
owe.
No boot sector on hard-
disk drive (Brak sektora rozruchowego na dysku twardym) —
Uruchom program konfiguracji systemu
i upewnij si
ę
,
ż
e informacje
o konfiguracji komputera dotycz
ą
ce dysku twardego s
ą
poprawne.
No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara) —
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
Non-
system disk or disk error (Brak dysku systemowego lub błą
d dysku)
Zmie
ń
dyskietk
ę
na dyskietk
ę
zawieraj
ą
c
ą
rozruchowy system operacyjny
lub wyjmij dyskietk
ę
z dysku A i uruchom ponownie komputer.
Sample
This manual is suitable for devices