Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 219 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 219 of 261
Komunikaty o b
łę
dzie
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Je
ś
li komunikatu nie ma na li
ś
cie, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z dokumentacj
ą systemu operacyjnego lub programu, który był
uruchomiony w momencie wy
ś
wietlenia
komunikatu.
4-2-1
Brak taktu zegara
4-2-2
B
łą
d podczas zamykania komputera
4-2-3
B
łą
d bramki A20
4-2-4
Nieoczekiwane przerwanie w trybie chronionym
4-3-1
B
łą
d pami
ę
ci powy
ż
ej adresu 0FFFFh
4-3-3
Uszkodzenie ko
ś
ci licznika 2
4-3-4
Zegar nie dzia
ł
a
4-4-1
B
łąd podczas testowania portu szeregowego lub równoległ
ego
4-4-2
B
łą
d podczas testowania pami
ę
ci obrazu
4-4-3
B
łą
d przy testowaniu koprocesora matematycznego
4-4-4
B
łą
d przy testowaniu pami
ę
ci podr
ę
cznej
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
A filename cannot contain any of the following characters (Nazwa pliku nie mo
ż
e zawiera
ć ż
adnego z nast
ę
puj
ących znaków): \ / : * ? " < > | —
Nie
nale
ż
y u
ż
ywa
ć tych znaków w nazwach plików.
A required .DLL file was not found (Nie odnaleziono wymaganego pliku .DLL) —
W programie, który próbujesz uruchomić
, brakuje istotnego pliku. Aby
usun
ąć
, a nast
ę
pnie ponownie zainstalowa
ć
program:
1.
Kliknij przycisk
Start
, kliknij
Control Panel
(Panel sterowania), a nast
ę
pnie kliknij
Add or Remove Programs
(Dodaj lub usu
ń
programy).
2.
Wybierz program, który chcesz usunąć
.
3.
Kliknij ikon
ę
Change or Remove Programs
(Zmie
ń
lub usu
ń
programy).
4.
Instrukcje instalacyjne mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji programu.
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [
nnnn
]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and
contact Dell Technical Support (Uwaga! Poprzednie próby uruchomienia tego systemu nie powiodł
y si
ę
w punkcie kontrolnym [
nnnn
]. Aby uzyska
ć
pomoc w rozwi
ą
zaniu tego problemu, zanotuj ten punkt kontrolny i skontaktuj si
ę
z pomoc
ą
techniczn
ą
firmy Dell)
Skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell i podaj
kod punktu kontrolnego (
nnnn
) pracownikowi dzia
ł
u pomocy technicznej.
Attachment failed to respond (Do
łą
czone urz
ądzenie nie odpowiada) —
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Bad command or file name (Nieprawid
łowa nazwa polecenia lub pliku)
Upewnij si
ę
,
ż
e polecenie zosta
ł
o wpisane prawid
ł
owo, ze spacjami w
odpowiednich miejscach i z prawid
ł
ow
ą
nazw
ą ś
cie
ż
ki.
Bad error-
correction code (ECC) on disk read
(Błę
dny kod korekcji b
łędów (ECC) podczas odczytu dysku) —
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Controller has failed
(Awaria kontrolera) —
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Data error (Błą
d danych)
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Decreasing available memory (Zmniejszają
ca si
ę
ilo
ść
dost
ę
pnej pami
ę
ci)
Patrz
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
.
Diskette drive 0 seek failure (Wyszukanie napę
du dyskietek 0 nie powiod
ł
o si
ę
)
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Diskette read failure (Błą
d odczytu dyskietki)
Patrz
Problemy z nap
ę
dem
.
Diskette subsystem reset failed (Resetowanie podsystemu dyskietek nie powiodł
o si
ę
)
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
Sample
This manual is suitable for devices