Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 214 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 214 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Pe
ł
n
ą
list
ę skrótów i skrótowców moż
na znale
źć
w sekcji
S
ł
owniczek
.
Je
żeli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, ż
adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
zawarte w tym dokumencie nie maj
ą
zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2005 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia firmy Dell Inc.
jest surowo zakazane.
Znaki towarowe u
ż
yte w tek
ś
cie:
Dell
, logo
DELL
,
OptiPlex
,
Inspiron
,
Dimension
,
Latitude
,
Dell Precision
,
DellNet
,
TravelLite
,
Dell OpenManage, PowerVault, Axim
,
PowerEdge
,
PowerConnect
i
PowerApp
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel
,
Pentium
i
Celeron
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation;
Microsoft, MS-DOS
i
Windows
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation;
IBM
jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation;
Bluetooth
jest znakiem towarowym nale
ż ą
cym do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest u
ż
ywany przez firm
ę
Dell Inc. w ramach licencji.
ENERGY STAR
jest zastrze
ż
onym znakiem
towarowym agencji Ameryka
ń
skiej Agencji Ochrony
Ś
rodowiska (U.S. Environmental Protection Agency). Firma Dell Inc. uczestniczy w programie ENERGY STAR i sprawdzi
ł
a,
ż
e ten
produkt spe
ł
nia zalecenia ENERGY STAR dotycz
ą
ce oszcz
ę
dno
ś
ci energii.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc.
nie ro
ś
ci sobie praw w
ł
asno
ś
ci do marek i nazw towarowych innych ni
ż
jej w
ł
asne.
Modele: DCTR, DCNE, DCSM i DCCY
Pazdziernik 2005 N8071 Wersja A01
Powrót do spisu tre
ś
ci
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany system komputerowy.
POUCZENIE:
Napis OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych, i przedstawia sposoby
unikni
ę
cia problemu.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Sekcja PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices