Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 211 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 211 of 261
Je
ż
eli obraz na ekranie jest ma
ł
o czytelny
Powrót do spisu tre
ś
ci
UWAGA:
Procedury rozwi
ązywania problemów moż
na znale
źć
w dokumentacji dostarczonej z monitorem.
Sprawd
ź
po
łączenie kabla monitora —
l
Je
ż
eli zosta
ł
a zakupiona karta graficzna, upewnij si
ę
,
ż
e monitor jest pod
łą
czony do tej karty.
l
Sprawd
ź
, czy monitor jest odpowiednio pod
łą
czony (patrz
Informator o systemie i konfiguracji
dostarczony wraz z komputerem).
l
Je
ś
li u
ż
ywasz przed
ł
u
ż
acza sygna
ł
owego kabla wideo i jego usuni
ę
cie rozwi
ą
zuje problem, oznacza to,
ż
e przed
ł
u
ż
acz jest
uszkodzony.
l
Zamie
ń
kable zasilania komputera i monitora, aby sprawdzi
ć
, czy kabel zasilania jest uszkodzony.
l
Sprawd
ź
, czy z
łą
cze kabla nie ma zgi
ę
tych lub z
łamanych wtyków. (Jest rzeczą
normaln
ą
,
ż
e z
łą
cze kabla monitora nie ma wszystkich
wtyków).
Sprawd
ź
lampk
ę zasilania monitora
Je
ż
eli lampka zasilania jest wy
łą
czona, zdecydowanie naci
ś
nij przycisk, aby upewni
ć
si
ę
,
ż
e monitor
jest w
łą
czony. Je
ż
eli lampka zasilania
ś
wieci lub miga, monitor otrzymuje zasilanie. Je
ż
eli lampka zasilania miga, naci
ś
nij klawisz na
klawiaturze lub porusz mysz
ą
.
Sprawd
ź gniazdo elektryczne —
Upewnij si
ę
,
ż
e gniazdo elektryczne jest sprawne, sprawdzaj
ą
c je za pomoc
ą
innego urz
ą
dzenia, np.
lampy.
Sprawd
ź monitor —
Pod
łą
cz do komputera poprawnie dzia
ł
aj
ący monitor i spróbuj go uż
y
ć
. Je
ż
eli nowy monitor dzia
ł
a, oryginalny monitor
jest uszkodzony.
Sprawd
ź
lampki diagnostyczne
Sprawd
ź
ustawienie karty
Uruchom program konfiguracji systemu
i upewnij si
ę
,
ż
e opcja
Primary Video
(Podstawowy sterownik
ekranu) jest ustawiona poprawnie. Zamknij program konfiguracji systemu i uruchom ponownie komputer.
Uruchom autotest monitora —
Informacje znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji monitora.
Sprawd
ź
ustawienia monitora
W dokumentacji monitora znajduj
ą
si
ę
informacje na temat dostosowywania kontrastu i jaskrawo
ś
ci,
rozmagnesowywania monitora i uruchamiania autotestu monitora.
Odsu
ń
g
ł
o
śnik niskotonowy od monitora —
Je
ż
eli w zestawie g
ł
o
śników znajduje się
g
ł
o
ś
nik niskotonowy, upewnij si
ę
,
ż
e stoi on w
odleg
ł
o
ś
ci co najmniej 60 cm (2 stopy) od monitora.
Odsu
ń
monitor od zewn
ę
trznych
źródeł energii —
Wentylatory, lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe oraz inne urz
ą
dzenia elektryczne
mog
ą
powodowa
ć „
rozchwianie
obrazu na ekranie. Wy
łą
cz znajduj
ą
ce si
ę
w pobli
ż
u urz
ą
dzenia, aby sprawdzi
ć
, czy nie s
ą
one
źródł
ami
zak
łóceń
.
Dostosuj ustawienia wy
świetlania systemu Windows —
1.
Kliknij przycisk
Start
, kliknij
Control Panel
(Panel sterowania), a nast
ę
pnie kliknij opcj
ę
Appearance and Themes
(Wygl
ą
d i
kompozycje).
2.
Kliknij ikon
ę
Display
(Ekran), a nast
ę
pnie kliknij zak
ł
adk
ę
Settings
(Ustawienia).
3.
Wypróbuj róż
ne ustawienia opcji
Screen resolution
(Rozdzielczo
ść
ekranu) oraz
Color quality
(Jako
ść kolorów)
.
Sample
This manual is suitable for devices