Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 210 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 210 of 261
Brak d
ź
wi
ę
ku w s
ł
uchawkach
Problemy z kart
ą
graficzn
ą
i monitorem
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Je
ż
eli na ekranie nie ma obrazu
Sprawd
ź
po
łą
czenia kabli g
ł
o
śników
Upewnij si
ę
,
ż
e g
ł
o
ś
niki s
ą
pod
łą
czone, tak jak pokazano na schemacie konfiguracyjnym
do
łą
czonym do g
ł
o
śników. Jeż
eli zosta
ł
a zakupiona karta d
ź
wi
ę
kowa, upewnij si
ę
,
ż
e g
ł
o
ś
niki s
ą
pod
łą
czone do tej karty.
Upewnij si
ę
,
ż
e g
ł
o
ś
niki i g
ł
o
ś
nik niskotonowy s
ą
w
łączone —
Patrz schemat konfiguracyjny dostarczony wraz z g
ł
o
ś
nikami. Je
ż
eli g
ł
o
ś
niki
s
ą
wyposa
ż
one w regulatory g
ł
o
ś
no
ś
ci, tak dostosuj poziom g
ł
o
ś
no
ś
ci, tony niskie i wysokie, aby wyeliminowa
ć
zniekszta
ł
cenia.
Dostosuj regulacj
ę
g
ł
o
ś
no
ści w systemie Windows
Kliknij raz lub dwukrotnie ikon
ę
g
ł
o
ś
nika znajduj
ą
c
ą
si
ę
w prawym dolnym rogu
ekranu. Upewnij si
ę
,
ż
e d
ź
wi
ę
k jest wystarczaj
ą
co g
ł
o
ś
ny i nie jest wyciszony.
Od
łą
cz s
ł
uchawki od z
łą
cza s
łuchawek —
D
ź
wi
ę
k w g
ł
o
ś
nikach jest automatycznie wy
łą
czany, gdy s
ł
uchawki s
ą
pod
łą
czone do z
łą
cza
s
ł
uchawek, znajduj
ą
cego si
ę
na panelu przednim komputera.
Sprawd
ź gniazdo elektryczne —
Upewnij si
ę
,
ż
e gniazdo elektryczne jest sprawne, sprawdzaj
ą
c je za pomoc
ą
innego urz
ą
dzenia, np.
lampy.
W
łącz tryb cyfrowy
G
ł
o
ś
niki nie dzia
ł
aj
ą
, je
ż
eli nap
ę
d CD-ROM pracuje w trybie analogowym.
1.
Kliknij przycisk
Start
, wybierz polecenie
Control Panel
(Panel sterowania), a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Sounds, Speech, and Audio
Devices
(D
ź
wi
ę
ki, mowa i urz
ą
dzenia audio).
2.
Kliknij pozycj
ę
Sounds and Audio Devices
(D
ź
wi
ę
ki i urz
ą
dzenia audio).
3.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Hardware
(Sprz
ę
t).
4.
Kliknij dwukrotnie nazw
ę
nap
ę
du CD.
5.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci).
6.
Usu
ń
zaznaczenie pola
Enable digital CD audio for this CD-ROM device
(W
łą
cz cyfrowe odtwarzanie d
ź
wi
ę
ku dla tego urz
ą
dzenia
CD-ROM).
Wyeliminuj potencjalne zak
łócenia —
Wy
łą
cz znajduj
ą
ce si
ę
blisko wentylatory, lampy fluorescencyjne lub halogenowe, aby sprawdzi
ć
, czy
zak
łócenia nie pochodzą
od tych urz
ą
dze
ń
.
Uruchom program diagnostyczny dla g
ł
o
śników
Ponownie zainstaluj sterownik audio
Sprawd
ź
ustawienie opcji urz
ądzenia
Uruchom program konfiguracji systemu
i upewnij si
ę
,
ż
e opcja
Audio Controller
(Sterownik
d
ź
wi
ę
ku) jest ustawiona na
On
(W
łą
czony). Zamknij program konfiguracji systemu i uruchom ponownie komputer.
Uruchom program
konfiguracji systemu
Uruchom program Dell Diagnostics
Sprawd
ź
,
czy nie dosz
ł
o do niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
Sprawd
ź
po
łą
czenie kabla s
łuchawek —
Upewnij si
ę
,
ż
e kabel s
ł
uchawek jest dobrze wci
ś
ni
ę
ty do z
łą
cza s
ł
uchawek.
Wy
łącz tryb cyfrowy
S
ł
uchawki nie dzia
ł
aj
ą
, je
ż
eli nap
ę
d CD-ROM pracuje w trybie cyfrowym.
1.
Kliknij przycisk
Start
, wybierz polecenie
Control Panel
(Panel sterowania), a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Sounds, Speech, and Audio
Devices
(D
ź
wi
ę
ki, mowa i urz
ą
dzenia audio).
2.
Kliknij pozycj
ę
Sounds and Audio Devices
(D
ź
wi
ę
ki i urz
ą
dzenia audio).
3.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Hardware
(Sprz
ę
t).
4.
Kliknij dwukrotnie nazw
ę
nap
ę
du CD.
5.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci).
6.
Usu
ń
zaznaczenie pola
Enable digital CD audio for this CD-ROM device
(W
łą
cz cyfrowe odtwarzanie d
ź
wi
ę
ku dla tego urz
ą
dzenia
CD-ROM).
Dostosuj regulacj
ę
g
ł
o
ś
no
ści w systemie Windows
Kliknij raz lub dwukrotnie ikon
ę
g
ł
o
ś
nika znajduj
ą
c
ą
si
ę
w prawym dolnym rogu
ekranu. Upewnij si
ę
,
ż
e d
ź
wi
ę
k jest wystarczaj
ą
co g
ł
o
ś
ny i nie jest wyciszony.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sample
This manual is suitable for devices