Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 21 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Prze
łą
cznik naruszenia obudowy
Dell™ OptiPlex™ GX620
User's Guide
Demonta
ż
czujnika naruszenia obudowy
Wymiana czujnika naruszenia obudowy
Ponowne nastawianie czujnika naruszenia obudowy
Demonta
ż
czujnika naruszenia obudowy
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Od
łą
cz kabel czujnika naruszenia obudowy od p
ł
yty systemowej.
Przy zdejmowaniu kabla z obudowy zapami
ę
taj, jak by
ł
on zamontowany. Mo
ż
e on by
ć
przytrzymywany przez uchwyty wewn
ą
trz obudowy.
3.
Za pomoc
ą
p
ł
askiego wkr
ę
taka delikatnie wysu
ń
czujnik naruszenia obudowy z gniazda i wyjmij czujnik wraz z kablem z komputera.
Komputer w obudowie typu mini-wie
ż
a
Komputer w obudowie typu Desktop
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sample
This manual is suitable for devices