Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 201 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 201 of 261
Przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
Problemy z urz
ądzeniem szeregowym lub równoległ
ym
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Problemy z d
ź
wi
ę
kiem i g
ł
o
ś
nikami
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Brak d
ź
wi
ę
ku z g
ł
o
śników
Sprawd
ź
, czy drukarka jest w
łą
czona
Sprawd
ź
po
łą
czenia kabli drukarki
l
Informacje dotycz
ą
ce po
łą
cze
ń
kabli znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji drukarki.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e kable drukarki s
ą
prawid
ł
owo pod
łą
czone do drukarki i do komputera.
Sprawd
ź gniazdo elektryczne —
Upewnij si
ę
,
ż
e gniazdo elektryczne jest sprawne, sprawdzaj
ą
c je za pomoc
ą
innego urz
ą
dzenia, np.
lampy.
Upewnij si
ę
,
że drukarka jest rozpoznawana przez system Windows
1.
Kliknij przycisk
Start
, kliknij polecenie
Control Panel
(Panel sterowania), a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Printers and Other Hardware
(Drukarki i inny sprz
ę
t).
2.
Kliknij pozycj
ę
View installed printers or fax printers
(Wy
ś
wietl zainstalowane drukarki lub faks-drukarki).
Je
ś
li drukarka wymieniona jest na li
ś
cie, prawym przyciskiem myszy kliknij jej ikon
ę
.
3.
Naci
ś
nij przycisk
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci), a nast
ę
pnie kliknij zak
ł
adk
ę
Ports
(Porty). W przypadku drukarki równoległ
ej upewnij si
ę
,
ż
e opcja
Print to the following port(s):
(Drukuj do nast
ę
puj
ących portów:)
ustawiona jest na
LPT1 (Printer port)
(LPT1 [Port
drukarki]). W przypadku drukarki USB upewnij si
ę
,
ż
e w polu
Print to the following port(s):
(Drukuj do nast
ę
puj
ących portów:)
zaznaczona jest opcja
USB
.
Zainstaluj ponownie sterownik drukarki —
Patrz dokumentacja drukarki.
Aby przywrócić
ustawienia domy
ś
lne systemu operacyjnegkomputera
1.
W
łą
cz lub uruchom ponownie komputer.
2.
Gdy w prawym górnym rogu ekranu wyś
wietlony zostanie monit Press
<F2> to Enter Setup
(Naci
ś
nij klawisz F2, aby uruchomi
ć
program konfiguracji systemu), natychmiast naci
ś
nij klawisz <F2>.
Je
ś
li nie zd
ąż
ysz nacisn
ąć
klawisza przed wy
ś
wietleniem logo systemu Microsoft
®
Windows
®
, musisz poczeka
ć
do wy
ś
wietlenia
pulpitu Windows. Nast
ę
pnie zamknij komputer przez menu
Start
i spróbuj ponownie.
3.
W polu
System Management
(Zarz
ą
dzanie systemem) wybierz opcj
ę
Maintenance
(Konserwacja) i post
ę
puj zgodnie z instrukcjami
na ekranie.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
UWAGA:
Je
ż
eli wyst
ą
pi
ł
problem z drukark
ą
, patrz
Problemy z drukark
ą
.
Sprawd
ź ustawienie opcji
Zalecane ustawienia znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji urz
ą
dzenia. Nast
ę
pnie uruchom program konfiguracji
systemu i upewnij si
ę
,
ż
e w ustawieniu
Serial Port #1
(Port szeregowy #1) (lub
Serial Port #2
(Port szeregowy #2) zainstalowana jest
opcjonalna karta portu szeregowego), ew. ustawienia
LPT Port Mode
(Tryb portu LPT) odpowiadaj
ą
zalecanym ustawieniom.
Uruchom program Dell Diagnostics
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
UWAGA:
Regulacja g
ł
o
ś
no
ści w niektórych odtwarzaczach MP3 zastę
puje ustawienie g
ł
o
ś
no
ś
ci w systemie Windows. Je
ś
li by
ł
y odtwarzane utwory MP3,
upewnij si
ę
,
ż
e g
ł
o
ś
no
ść
w odtwarzaczu nie zosta
ł
a zmniejszona ani wy
łą
czona.
Sample
This manual is suitable for devices