Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 200 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 200 of 261
Problemy z zasilaniem
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Problemy z drukark
ą
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Sprawd
ź
z
łącze kabla sieciowego —
Upewnij si
ę
,
ż
e kabel sieciowy jest dobrze pod
łą
czony do z
łą
cza sieciowego z ty
ł
u komputera i do
gniazda sieciowego.
W zale
ż
no
ś
ci od typu obudowy, sprawd
ź
lampki karty sieciowej z przodu lub z ty
łu komputera —
Je
ż
eli nie
ś
wieci si
ę
lampka szybko
ś
ci
po
łą
czenia, nie istnieje po
łą
czenie z sieci
ą
. Wymie
ń
kabel sieciowy.
Ponownie uruchom komputer i ponownie zaloguj si
ę
do sieci.
Sprawd
ź ustawienia sieci —
Skontaktuj si
ę
z administratorem sieci lub osob
ą
,
która konfigurował
a sie
ć
, aby sprawdzi
ć
, czy u
ż
ywane
ustawienia s
ą
poprawne i czy sie
ć
dzia
ł
a.
Sprawd
ź
,
czy nie dosz
ł
o do niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Je
ż
eli lampka zasilania
świeci na zielono, a komputer nie odpowiada —
Patrz
Lampki diagnostyczne
.
Je
żeli lampka zasilania miga na zielono
Komputer jest w trybie gotowo
ści. Aby przywrócić
normalne dzia
ł
anie, naci
ś
nij dowolny klawisz
klawiatury lub porusz mysz
ą
.
Je
ż
eli lampka zasilania jest wy
łączona
Komputer jest wy
łą
czony lub nie jest zasilany.
l
W
łóż
ponownie kabel zasilania do z
łą
cza zasilania z ty
ł
u komputera i gniazda elektrycznego.
l
Je
ś
li komputer jest pod
łą
czony do listwy zasilaj
ą
cej, upewnij si
ę
,
ż
e listwa jest pod
łą
czona do gniazda elektrycznego i w
łą
czona.
Pomi
ń
urz
ą
dzenia zabezpieczaj
ą
ce, listwy zasilaj
ą
ce i przed
ł
u
ż
acze, aby sprawdzi
ć
, czy komputer odpowiednio si
ę
w
łą
cza.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e gniazdo elektryczne jest sprawne, sprawdzaj
ą
c je za pomoc
ą
innego urz
ą
dzenia, na przyk
ł
ad lampy.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e g
łówny kabel zasilania i kabel przedniego panelu są
dobrze pod
łą
czone do p
ł
yty systemowej.
Je
żeli lampka zasilania miga na bursztynowo
Urz
ą
dzenie mo
ż
e dzia
ł
a
ć
nieprawid
ł
owo lub by
ć
nieprawid
ł
owo zainstalowane.
l
Wyjmij, a nast
ę
pnie ponownie w
ł
ó
ż
modu
ł
y pami
ę
ci
.
l
Wyjmij, a nast
ę
pnie zainstaluj ponownie wszystkie karty.
l
Je
ś
li jest to mo
ż
liwe, wyjmij i zainstaluj ponownie kart
ę
graficzn
ą
.
Je
ż
eli lampka zasilania miga ciemno-
żół
tym
ś
wiat
łem —
Komputer otrzymuje zasilanie z zewn
ą
trz, ale mo
ż
e istnie
ć
wewn
ę
trzny problem
z zasilaniem.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e prze
łą
cznik wyboru napi
ę
cia elektrycznego jest ustawiony zgodnie z rodzajem zasilania w miejscu u
ż
ywania
komputera.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e g
łówny kabel zasilania procesora jest dobrze podłą
czony do p
ł
yty systemowej.
Wyeliminuj zak
łócenia
Mo
ż
liwe przyczyny zak
łóceń
to:
l
Przed
ł
u
ż
acze zasilania, klawiatury i myszy.
l
Zbyt du
ż
a liczba urz
ą
dze
ń
pod
łą
czonych do listwy zasilaj
ą
cej.
l
Wiele listew zasilaj
ą
cych pod
łą
czonych do tego samego gniazda elektrycznego.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
UWAGA:
Je
ż
eli potrzebna jest pomoc techniczna dotycz
ą
ca drukarki, nale
ż
y zadzwoni
ć
do jej producenta.
Przejrzyj dokumentacj
ę drukarki —
Znajduj
ą
si
ę
w niej informacje dotycz
ą
ce konfiguracji i rozwi
ązywania problemów.
Sample
This manual is suitable for devices