Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 20 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 261
2.
Od
ůŕ
cz od komputera wszelkie linie telefoniczne i telekomunikacyjne.
3.
Od
łą
cz komputer i wszystkie pod
łą
czone urz
ą
dzenia od gniazd elektrycznych, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk zasilania, aby uziemi
ć
p
ł
yt
ę
systemow
ą
.
4.
W razie potrzeby nale
ż
y usun
ąć
podstawk
ę
komputera (instrukcje zosta
ł
y podane w dokumentacji dostarczanej wraz z podstawk
ą
) oraz
os
ł
on
ę
kabla
,
o ile jest zamontowana.
5.
Zdejmij pokryw
ę
komputera:
l
Zdejmij
obudow
ę
komputera w obudowie typu mini
-
wie
ż
a
.
l
Zdejmij
obudow
ę
komputera biurkowego
.
l
Zdejmij
obudow
ę
kompuetera w obudowie typu SFF
.
l
Zdejmij
obudow
ę
komputera w obudowie USFF
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem elektrycznym, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Przed dotkni
ę
ciem dowolnego elementu wewn
ą
trz komputera nale
ż
y pozby
ć
si
ę ładunków elektrostatycznych z ciał
a, dotykaj
ą
c dowolnej
nielakierowanej powierzchni komputera, np. metalowych elementów z tył
u komputera. W trakcie pracy nale
ż
y od czasu do czasu dotyka
ć
nielakierowanej powierzchni metalowej, aby rozproszy
ć ładunki elektrostatyczne, które mogł
yby uszkodzi
ć
wewn
ę
trzne podzespo
ł
y.
Sample
This manual is suitable for devices