Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 2 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Funkcje zaawansowane
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Dzia
ł
anie technologii LegacySelect
Technologia LegacySelect udost
ę
pnia w pe
ł
ni zintegrowane, cz
ęś
ciowo zintegrowane lub nie zintegrowane rozwi
ą
zania oparte na powszechnie u
ż
ywanych
platformach, obrazach dysków twardych i procedurach pomocy technicznej. Administrator uzyskuje moż
liwo
ść
sterowania za po
ś
rednictwem programu
konfiguracji systemu, programu Dell OpenManage™ IT Assistant lub indywidualnej integracji fabrycznej wykonywanej przez firmę
Dell.
Technologia LegacySelect umo
ż
liwia administratorom elektroniczne w
łą
czanie lub wy
łą
czanie z
łą
czy i no
śników danych, w tym złą
czy szeregowych i USB, z
łą
czy
równoległ
ych, nap
ędów dyskietek, gniazd PCI i myszy PS/2. Wyłą
czone z
łą
cza i no
ś
niki danych zwalniaj
ą
zasoby. Do uwzgl
ę
dnienia zmian konieczne jest
ponowne uruchomienie komputera.
Ł
atwo
ść
zarz
ą
dzania
Format ASF (Alert Standard Format)
ASF jest standardem zarz
ą
dzania DMTF okre
ś
laj
ącym sposób powiadamiania alertami „
przed uruchomieniem systemu operacyjnego
lub
bez systemu
operacyjnego
. Standard zosta
ł
zaprojektowany w celu generowania alertu dotycz
ą
cego potencjalnego zagro
ż
enia zabezpiecze
ń
lub b
łędów, gdy system
operacyjny jest w trybie u
ś
pienia lub komputer jest wy
łą
czony. Technologia ASF zosta
ł
a zaprojektowana w celu zast
ą
pienia wcze
ś
niejszych technologii
powiadamiania dzia
ł
aj
ą
cych bez systemu operacyjnego.
Ten komputer obs
ł
uguje nast
ę
puj
ą
ce alerty ASF w wersji 1.03 i 2.0 oraz mo
ż
liwo
ś
ci pracy zdalnej:
Wi
ę
cej informacji na temat wdra
ż
ania technologii ASF firmy Dell mo
ż
na znale
źć
w Przewodnikach
ASF User's Guide
(Przewodnik u
ż
ytkownika ASF) i
ASF
Administrator's Guide
(Przewodnik administratora ASF), dost
ę
pnych w witrynie pomocy technicznej firmy Dell w sieci Web pod adresem
support.euro.dell.com
.
Asystent Dell OpenManage™ IT Assistant
Asystent IT Assistant konfiguruje komputery i inne urz
ą
dzenia w sieci korporacyjnej, zarz
ą
dza nimi i monitoruje je. Asystent IT Assistant zarz
ą
dza zasobami,
konfiguracjami, zdarzeniami (alertami) i zabezpieczeniami w komputerach wyposa
ż
onych w standardowe oprogramowanie do zarz
ą
dzania. Obs
ł
uguje
narz
ę
dzia zgodne ze standardami przemys
ł
owymi SNMP, DMI i CIM.
U
ż
ytkownik komputera ma do dyspozycji narz
ę
dzia Dell OpenManage Client Instrumentation, oparte na technologii DMI i CIM. Informacje dotycz
ą
ce asystenta
IT Assistant mo
ż
na znale
źć
w przewodniku
Dell OpenManage IT Assistant User's Guide
(Przewodnik u
ż
ytkownika asystenta Dell OpenManage IT Assistant)
dost
ę
pnym w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem
support.euro.dell.com
.
Program Dell OpenManage Client Instrumentation
Narz
ę
dzia Dell OpenManage Client Instrumentation to oprogramowanie umo
ż
liwiaj
ą
ce zdalne zarz
ą
dzanie takimi programami jak IT Assistant w celu
Dzia
ł
anie technologii LegacySelect
Ł
atwo
ść
zarz
ą
dzania
Bezpiecze
ń
stwo
Ochrona has
ł
em
Program konfiguracji systemu
Rozruch z urz
ą
dzenia USB
Usuwanie zapomnianych hase
ł
Usuwanie ustawie
ń
CMOS
Technologia Hyper
-
Threading
Zarz
ą
dzanie energi
ą
Ostrze
ż
enie
Opis
Chassis: Chassis Intrusion (Otwarcie obudowy)
Physical Security Violation (Fizyczne
naruszenie bezpiecze
ń
stwa)/Chassis Intrusion (Otwarcie obudowy)
Physical Security Violation
Event Cleared (Usuni
ę
to zdarzenie fizycznego naruszenia bezpiecze
ń
stwa)
Obudowa komputera z zainstalowan
ą
funkcj
ą
ochrony przed otwarciem zosta
ł
a otwarta lub alert
naruszenia obudowy zosta
ł
usuni
ę
ty.
CPU Emergency Shutdown Event (Awaryjne wy
łą
czenie)
Temperatura procesora jest zbyt wysoka i zasilanie
zosta
ł
o odci
ę
te.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure/Generic Critical Fan Failure Cleared (Urz
ą
dzenie
ch
ł
odz
ące: Ogólna krytyczna awaria wentylatora/Ogólna krytyczna awaria wentylatora został
a
usuni
ę
ta)
Pr
ę
dko
ść
wentylatora (obr./min) przekracza
warto
ść
graniczn
ą
lub problem z pr
ę
dko
ś
ci
ą
wentylatora (obr./min) zosta
ł
rozwi
ą
zany.
Temperatura: Generic Critical Temperature Problem/Generic Critical Temperature Problem
Cleared (Temperatura: Ogólny krytyczny problem dotyczący zbyt wysokiej temperatury/Ogólny
krytyczny problem dotycz
ą
cy zbyt wysokiej temperatury zosta
ł
rozwi
ą
zany)
Temperatura komputera przekracza warto
ść
graniczn
ą
lub problem ze zbyt wysok
ą
temperatur
ą
zosta
ł
rozwi
ą
zany.
Battery Low (Niski poziom na
ł
adowania baterii)
Bateria systemowa osi
ą
gn
ęł
a napi
ę
cie 2,2 V lub
ni
ż
sze.
Sample
This manual is suitable for devices