Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 199 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 199 of 261
Problemy z mysz
ą
Problemy z sieci
ą
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Je
ż
eli wy
ś
wietlany jest komunikat o niewystarczaj
ą
cej ilo
ś
ci pami
ęci —
l
Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zako
ń
cz dzia
łanie wszystkich otwartych programów, których nie uż
ywasz, aby sprawdzi
ć
, czy
spowoduje to rozwi
ą
zanie problemu.
l
Informacje na temat minimalnych wymaga
ń
dotycz
ą
cych pami
ę
ci znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem.
Je
ż
eli jest to konieczne, zainstaluj dodatkow
ą
pami
ęć
.
l
Popraw osadzenie modu
ł
ów pami
ę
ci
, aby upewni
ć
si
ę
,
ż
e komputer prawid
ł
owo komunikuje si
ę
z pami
ę
ci
ą
.
l
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
Je
ż
eli wyst
ę
puj
ą
inne problemy z pami
ę
ci
ą —
l
Popraw osadzenie modu
ł
ów pami
ę
ci
, aby upewni
ć
si
ę
,
ż
e komputer prawid
ł
owo komunikuje si
ę
z pami
ę
ci
ą
.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e post
ę
pujesz zgodnie z
wskazówkami instalacji pami
ę
ci
.
l
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sprawd
ź kabel myszy —
1.
Sprawd
ź
, czy piny w z
łą
czu kabla nie s
ą
zagi
ę
te lub z
ł
amane oraz czy kable nie s
ą naderwane lub w inny sposób uszkodzone.
Wyprostuj wygi
ę
te styki.
2.
Od
łą
cz kable przed
ł
u
ż
aj
ą
ce myszy, je
ż
eli s
ą
u
ż
ywane i pod
łą
cz mysz bezpo
ś
rednio do komputera.
3.
Wy
łą
cz komputer, ponownie pod
łą
cz kabel myszy, jak to pokazano w
Informatorze o systemie i konfiguracji
dla twojego komputera, i
ponownie uruchom komputer.
Uruchom ponownie komputer —
1.
Naci
ś
nij jednocze
ś
nie klawisze <Ctrl><Esc>, aby wy
ś
wietli
ć
menu
Start
.
2.
Wpisz
u
, za pomoc
ą
klawiszy strza
ł
ek na klawiaturze zaznacz pozycj
ę
Shut down
(Zamknij) lub
Turn Off
(Wy
łą
cz), a nast
ę
pnie
naci
ś
nij klawisz <Enter>.
3.
Po tym jak komputer si
ę
wy
łą
czy, pod
łą
cz ponownie kabel myszy, jak pokazano to w
Informatorze komputera
.
4.
Uruchom komputer.
Sprawd
ź
mysz
Pod
łą
cz do komputera poprawnie dzia
ł
aj
ą
c
ą mysz i spróbuj jej uż
y
ć
. Je
ż
eli nowa mysz dzia
ł
a, oryginalna mysz jest
uszkodzona.
Sprawd
ź
ustawienia myszy
1.
Kliknij przycisk
Start
, kliknij polecenie
Control Panel
(Panel sterowania), a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Printers and Other Hardware
(Drukarki i inny sprz
ę
t).
2.
Kliknij ikon
ę
Mouse
(Mysz).
3.
Spróbuj zmienić
ustawienia.
Je
ś
li u
ż
ywana jest mysz PS/2
1.
Uruchom program konfiguracji systemu
i upewnij si
ę
,
ż
e pozycja
Mouse Port
(Port myszki) jest ustawiona na
On
(W
łą
czony).
2.
Zamknij program konfiguracji systemu i uruchom ponownie komputer.
Ponownie zainstaluj sterownik myszy
Uruchom program Dell Diagnostics
Sprawd
ź
,
czy nie dosz
ł
o do niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sample
This manual is suitable for devices