Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 198 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 261
Komputer nie reaguje na polecenia
Program nie reaguje na polecenia
Powtarzaj
ą
ce si
ę
awarie programu
Zosta
ł
wy
ś
wietlony niebieski ekran
Inne problemy z oprogramowaniem
Problemy z pami
ę
ci
ą
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Upewnij si
ę
,
ż
e kabel zasilania jest prawid
ł
owo pod
łą
czony do komputera i gniazdka zasilania
POUCZENIE:
Je
ś
li nie mo
ż
na zamkn
ąć
systemu operacyjnego, mo
ż
e nast
ą
pi
ć
utrata danych.
Wy
łącz komputer —
Je
ż
eli komputer nie reaguje na naci
ś
ni
ę
cie klawisza klawiatury lub ruch myszy, naci
ś
nij i przytrzymaj przez co najmniej 8
do 10 sekund przycisk zasilania, a
ż
komputer wy
łą
czy si
ę
. Nast
ę
pnie ponownie uruchom komputer.
Zako
ń
cz dzia
łanie programu —
1.
Naci
ś
nij jednocze
ś
nie klawisze <Ctrl><Shift><Esc>.
2.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Applications
(Aplikacje).
3.
Kliknij nazw
ę programu, który nie odpowiada.
4.
Kliknij
End Task
(Zako
ń
cz zadanie).
UWAGA:
Instrukcje dotycz
ą
ce instalowania oprogramowania s
ą
zazwyczaj zamieszczane w jego dokumentacji lub na tej samej dyskietce (lub dysku
CD), na której znajduje się
program.
Sprawd
ź
dokumentacj
ę oprogramowania —
Je
ż
eli jest to konieczne, odinstaluj i ponownie zainstaluj program.
Sprawd
ź
, czy w komputerze zosta
ł
a zainstalowana oryginalna wersja Windows XP
Wy
łącz komputer —
Je
ż
eli komputer nie reaguje na naci
ś
ni
ę
cie klawisza klawiatury lub ruch myszy, naci
ś
nij i przytrzymaj przez co najmniej 8
do 10 sekund przycisk zasilania, a
ż
komputer wy
łą
czy si
ę
. Nast
ę
pnie ponownie uruchom komputer.
Sprawd
ź
dokumentacj
ę
dostarczon
ą
wraz z oprogramowaniem lub skontaktuj si
ę
z jego producentem w celu uzyskania informacji na
temat rozwi
ązywania problemów —
l
Sprawd
ź
, czy program jest kompatybilny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze.
l
Sprawd
ź
, czy komputer spe
ł
nia minimalne wymagania sprz
ę
towe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj si
ę
z dokumentacj
ą
oprogramowania.
l
Sprawd
ź
, czy program zosta
ł
poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.
l
Sprawd
ź
, czy sterowniki urz
ą
dze
ń
nie powoduj
ą konfliktów z niektórymi programami.
l
Je
ż
eli jest to konieczne, odinstaluj i ponownie zainstaluj program.
Natychmiast utwórz kopie zapasowe swych plików
U
ż
yj programu antywirusowego, aby sprawdzi
ć
dysk twardy, dyskietki i dyski CD
Zapisz i zamknij otwarte pliki lub programy i wy
łą
cz komputer za pomoc
ą
menu Start
Uruchom program Dell Diagnostics
Je
ż
eli wszystkie testy zako
ń
cz
ą
si
ę
pomy
ś
lnie, zaistnia
ł
y b
łą
d jest zwi
ą
zany z oprogramowaniem.
UWAGA:
Na wypadek gdyby wy
ś
wietlanie na monitorze informacji o b
łę
dach by
ł
o niemo
ż
liwe, podczas procedury startowej komputer mo
ż
e generowa
ć
szereg sygna
łów dź
wi
ę
kowych (kod d
ź
wi
ę
kowy). Sygna
ł
y te pozwalaj
ą
zidentyfikowa
ć
problem. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Kody
d
ź
wi
ę
kowe
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sample
This manual is suitable for devices