Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 197 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 197 of 261
Problemy z zapisem przez nap
ę
d CD/DVD-RW
Problemy z dyskiem twardym
Problemy z klawiatur
ą
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
Nie mo
ż
na wykona
ć
rozruchu komputera
Sprawd
ź
g
ł
o
ś
niki i g
ł
o
śnik niskotonowy —
Patrz
Problemy z d
ź
wi
ę
kiem i g
ł
o
ś
nikami
.
Zamknij inne programy
Nap
ę
d CD/DVD-RW musi podczas zapisywania odbiera
ć
ci
ą
g
ł
y strumie
ń
danych. Je
ż
eli strumie
ń
zostaje
przerwany, wyst
ę
puje b
łą
d. Przed zapisem na dysku CD/DVD-RW zamknij wszystkie programy.
Przed dokonaniem zapisu danych na dysku CD/DVD-RW wy
łą
cz tryb gotowo
ści systemu Windows
Patrz
Zarz
ą
dzanie energi
ą
.
Uruchamianie programu Dell IDE Hard-Drive Diagnostics
Program IDE Hard-Drive Diagnostics (narz
ę
dzie diagnostyki dysku twardego IDE) firmy Dell testuje dysk twardy w celu rozwi
ą
zania
problemów lub potwierdzenia zaistnienia awarii dysku twardego.
1.
W
łą
cz komputer (je
ż
eli jest ju
ż
w
łą
czony, uruchom go ponownie).
2.
Gdy w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyś
wietlony napis
F2 = Setup
(F2 = Konfiguracja), naci
ś
nij klawisze <Ctrl><Alt><d>.
3.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Uruchom program Check Disk (Sprawdzanie dysku) —
1.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij
My Computer
(Mój komputer).
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy
Dysk lokalny C:
.
3.
Kliknij
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci).
4.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Tools
(Narz
ę
dzia).
5.
W obszarze
Error-checking
(Sprawdzanie b
łędów) kliknij przycisk
Check Now
(Sprawd
ź
).
6.
Kliknij i zaznacz pole wyboru
Scan for and attempt recovery of bad sectors
(Skanuj dysk i próbuj odzyskać
uszkodzone sektory).
7.
Kliknij przycisk
Start
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sprawd
ź kabel klawiatury —
l
Upewnij si
ę
,
ż
e kabel klawiatury jest prawid
ł
owo pod
łą
czony do komputera.
l
Wy
łą
cz komputer, ponownie pod
łą
cz kabel klawiatury, jak to pokazano w
Informatorze o systemie i konfiguracji
dla twojego
komputera, i ponownie uruchom komputer.
l
Sprawd
ź
, czy piny w z
łą
czu kabla nie s
ą
zagi
ę
te lub z
ł
amane oraz czy kable nie s
ą naderwane lub w inny sposób uszkodzone.
Wyprostuj wygi
ę
te styki.
l
Od
łą
cz przed
ł
u
ż
acze do klawiatury i pod
łą
cz klawiatur
ę
bezpo
ś
rednio do komputera.
Sprawd
ź
klawiatur
ę
Pod
łą
cz do komputera poprawnie dzia
ł
aj
ą
c
ą
klawiatur
ę i spróbuj jej uż
y
ć
. Je
ż
eli nowa klawiatura dzia
ł
a, oryginalna
klawiatura jest uszkodzona.
Uruchom program Dell Diagnostics
Sprawd
ź
,
czy nie dosz
ł
o do niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
UWAGA:
Je
ś
li zainstalowa
ł
e
ś
w komputerze unikaln
ą
grafik
ę
lub musia
ł
e
ś
ponownie zainstalowa
ć
system operacyjny, uruchom program narz
ę
dziowy
DSS. Program DSS znajduje si
ę
na p
ł
ycie CD
Drivers and Utilities
(Sterowniki i programy narz
ę
dziowe) lub pod adresem
support.dell.com
.
UWAGA:
Aby ponownie zainstalowa
ć
system Windows XP, nale
ż
y u
ż
y
ć
dodatku Microsoft
®
Windows
®
XP Service Pack 1 lub póź
niejszego.
Sprawd
ź
lampki diagnostyczne
Sample
This manual is suitable for devices