Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 196 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 196 of 261
Przewodnik u
ż
ytkownika
Powrót do spisu tre
ś
ci
Rozwi
ązywanie problemów
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Problemy z bateri
ą
Przed wykonaniem poni
ż
szych czynno
ś
ci wype
ł
nij
diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
.
Problemy z nap
ę
dem
Wype
ł
nij
Diagnostyczn
ą
list
ę
kontroln
ą
, wykonuj
ą
c poni
ż
sze czynno
ś
ci.
Problemy z nap
ę
dem CD oraz DVD
Problemy z akumulatorem
Problemy z nap
ę
dem
Problemy z klawiatur
ą
Blokowanie si
ę
komputera i problemy z oprogramowaniem
Problemy z pami
ę
ci
ą
Problemy z mysz
ą
Problemy z sieci
ą
Problemy z zasilaniem
Problemy z drukark
ą
Przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
Problemy z urz
ą
dzeniem szeregowym lub równoleg
ł
ym
Problemy z d
ź
wi
ę
kiem i g
ł
o
ś
nikami
Problemy z obrazem i monitorem
OSTRZE
Ż
ENIE:
W przypadku, gdy nowy akumulator zostanie nieprawid
ł
owo zainstalowany, istnieje niebezpiecze
ń
stwo jego wybuchu. Bateri
ę
wolno wymieni
ć
tylko na bateri
ę
tego samego typu lub jej odpowiednik zalecany przez producenta. Zu
ż
yte baterie nale
ż
y utylizowa
ć
zgodnie z
instrukcjami producenta.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Wymie
ń akumulator —
Je
ż
eli po ka
ż
dym w
łą
czeniu komputera trzeba ponownie ustawi
ć
godzin
ę
i dat
ę
lub je
ż
eli podczas uruchamiania
wy
ś
wietlana jest nieprawid
ł
owa data lub godzina,
wymie
ń
akumulator
. Je
ż
eli akumulator nadal nie dzia
ł
a prawid
ł
owo,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sprawd
ź
nap
ęd —
l
W
łóż
inn
ą
dyskietk
ę
, p
ł
yt
ę
CD lub DVD, aby upewni
ć
si
ę
, czy oryginalny no
ś
nik nie jest uszkodzony.
l
W
łóż
dyskietk
ę
rozruchow
ą
i uruchom ponownie komputer.
Wyczy
ść
nap
ęd lub dysk —
Patrz
Czyszczenie komputera
.
Sprawd
ź
po
łą
czenia kabli.
Sprawd
ź
,
czy nie dosz
ł
o do niezgodno
ś
ci oprogramowania i sprz
ę
tu
Uruchom program Dell Diagnostics
UWAGA:
Ze wzgl
ędu na róż
nice pomi
ędzy poszczególnymi regionami świata oraz różne stosowane formaty dysków, nie wszystkie dyski DVD moż
na
odtwarza
ć
na ka
ż
dym nap
ę
dzie DVD.
Dostosuj regulacj
ę
g
ł
o
ś
no
ści systemu Windows
l
Kliknij ikon
ę
g
ł
o
ś
nika znajduj
ą
c
ą
si
ę
w prawym dolnym rogu ekranu.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e poziom g
ł
o
ś
no
ś
ci zwi
ę
ksza si
ę
, klikaj
ą
c suwak i przeci
ą
gaj
ąc go w górę
.
l
Upewnij si
ę
,
ż
e d
ź
wi
ę
k nie jest wyciszony, klikaj
ą
c wszystkie zaznaczone pola.
Sample
This manual is suitable for devices