Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 187 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 187 of 261
6.
Ostro
ż
nie umie
ść
mikroprocesor w gnie
ź
dzie i upewnij si
ę
,
ż
e jest on odpowiednio dopasowany.
7.
Kiedy procesor jest ju
ż
w pe
ł
ni osadzony w gnie
ź
dzie, zamknij pokryw
ę
procesora.
Upewnij si
ę
,
ż
e zak
ł
adka na pokrywie procesora znajduje si
ę
pod
ś
rodkowym zatrzaskiem pokrywy na gnie
ź
dzie.
8.
Przesu
ń
d
ź
wigni
ę
zwalniania gniazda z powrotem w stron
ę
gniazda i zatrza
ś
nij na miejscu, aby zabezpieczy
ć
procesor.
Po zainstalowaniu zestawu wymiany procesora firmy Dell, oryginalny radiator i procesor nale
ży zwrócić do firmy Dell w tym samym opakowaniu, w którym
zosta
ł
przys
ł
any zestaw wymiany.
9.
Zainstaluj zespół
radiatora:
a.
Umie
ść zespół
radiatora z powrotem na wsporniku zespo
ł
u radiatora.
b.
Obróć zespół radiatora w dół
w kierunku podstawy komputera i dokr
ęć
dwa wkr
ę
ty mocuj
ą
ce.
1
pokrywa procesora
6
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
2
wypustka
7
przednie naci
ęcie wyrównania
3
procesor
8
wska
ź
nik styku nr 1 i gniazda procesora
4
gniazdo procesora
9
tylne naci
ęcie wyrównania
5
ś
rodkowy zatrzask pokrywy
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć
uszkodzenia sprz
ę
tu, nale
ż
y sprawdzi
ć
,
czy procesor jest odpowiednio wyrównany w odniesieniu do gniazda i podczas jego
instalacji nie u
ż
ywa
ć
nadmiernej si
ł
y.
POUCZENIE:
Je
ś
li
nie
jest instalowany zestaw modernizacji procesora firmy Dell, podczas wymiany mikroprocesora mo
ż
na ponownie u
ż
y
ć
oryginalnego
radiatora.
POUCZENIE:
Upewnij si
ę
,
ż
e radiator jest prawid
ł
owo osadzony i zabezpieczony.
1
zespół
radiatora
2
wspornik zespo
ł
u radiatora
Sample
This manual is suitable for devices