Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 181 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 181 of 261
5.
Sprawd
ź
wszystkie
łą
cza i u
łóż kable w taki sposób, aby nie utrudniał
y przep
ł
ywu powietrza z wentylatora i przez otwory wentylacyjne.
6.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
7.
Instrukcje dotycz
ą
ce instalowania oprogramowania wymaganego do pracy nap
ę
du znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji nap
ę
du.
8.
Uruchom program konfiguracji systemu
i wybierz odpowiedni
ą
opcj
ę
w pozycji
Drive
(Nap
ę
d).
9.
Sprawd
ź
, czy komputer dzia
ł
a prawid
ł
owo, uruchamiaj
ą
c program
Dell Diagnostics
.
Nap
ę
d dyskietek
Wyjmowanie nap
ę
du dyskietek
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Zdejmij pokryw
ę
komputera
.
3.
Po
łóż
komputer na boku, aby p
ł
yta systemowa znajdowa
ł
a si
ę
na spodzie wn
ę
trza komputera.
4.
Wyjmij nap
ęd dysków CD/DVD i ostroż
nie od
łóż
na bok.
5.
Wyci
ą
gnij wyst
ę
p zwalniania kabla i odblokuj go, a nast
ę
pnie od
łą
cz kabel nap
ę
du dyskietek z ty
ł
u nap
ę
du dyskietek.
6.
Wyci
ą
gnij wyst
ę
p zwalniania kabla i odblokuj go, a nast
ę
pnie od
łą
cz kabel nap
ę
du dyskietek od p
ł
yty systemowej.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Nie wolno wyci
ą
ga
ć
nap
ę
du z komputera za kable. Mo
ż
e to spowodowa
ć
uszkodzenie kabli i z
łą
cz kablowych.
Sample
This manual is suitable for devices