Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 177 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 177 of 261
4.
Naci
ś
nij dwa niebieskie zatrzaski zabezpieczaj
ą
ce z ka
ż
dej strony nap
ę
du i wysu
ń
nap
ęd do góry komputera.
5.
Wyjmij nap
ę
d z komputera oraz od
łą
cz kable zasilaj
ą
ce i nap
ę
du.
6.
Od
łą
cz od nap
ę
du kabel zasilania i dysku twardego.
Instalowanie dysku twardego
1.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
2.
Rozpakuj nowy dysk twardy i przygotuj go do instalacji.
3.
Je
ś
li nowy dysk twardy nie jest wyposa
ż
ony w plastikow
ą
prowadnic
ę
dysku, od
łą
cz j
ą
od starego nap
ę
du zwalniaj
ą
c zatrzaski.
POUCZENIE:
Nie wolno wyci
ą
ga
ć
nap
ę
du z komputera za kable. Mo
ż
e to spowodowa
ć
uszkodzenie kabli i z
łą
cz kablowych.
1
zaciski zabezpieczaj
ą
ce(2)
2
nap
ę
d dysku twardego
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
kabel danych interfejsu SATA
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
Sample
This manual is suitable for devices