Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 176 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 176 of 261
systemowej lub na karcie jest zazwyczaj oznaczona cyfr
ą „
1
nadrukowan
ą
bezpo
ś
rednio na p
ł
ycie lub na karcie.
Z
łą
cza kabla zasilania
Pod
łą
czanie i roz
łą
czanie kabli nap
ędów
Podczas pod
łą
czania i od
łą
czania kabla danych Serial ATA, trzymaj kabel za czarne z
łą
cza na obu ko
ń
cach.
Z
łą
cza interfejsu SATA umo
ż
liwia prawid
ł
owe umocowanie; to znaczy, wyci
ę
cie lub brakuj
ą
ca szpilka na z
łą
czu wpasowuje si
ę
w wyst
ęp lub otwór na drugim
z
łą
czu.
Nap
ę
d dysku twardego
1.
Je
ś
li wymieniasz nap
ę
d zawieraj
ący dane, które chcesz zachować
, sporz
ą
d
ź
kopi
ę
zapasow
ą swoich plików przed rozpoczę
ciem tej procedury.
2.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
Wyjmowanie dysku twardego
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Zdejmij pokryw
ę
komputera
.
3.
Po
łóż
komputer na boku, aby p
ł
yta systemowa znajdowa
ł
a si
ę
na spodzie wn
ę
trza komputera.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel interfejsu, nie nale
ż
y umieszcza
ć
kolorowego paska gdzie indziej ni
ż
przy styku nr 1 z
łącza. Odwrócenie kabla
uniemo
ż
liwi dzia
ł
anie nap
ę
du i mo
ż
e doprowadzi
ć
do uszkodzenia kontrolera i/lub nap
ę
du.
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
z
łą
cze wej
ś
cia zasilania
1
z
łą
cze kabla interfejsu
2
z
łą
cze interfejsu
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
Sample
This manual is suitable for devices