Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 174 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 174 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Zdejmowanie pokrywy komputera
Zdejmowanie pokrywy komputera
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Je
ś
li zainstalowana zosta
ł
a k
łódka na tylnym panelu, należ
y j
ą
zdj
ąć
.
3.
Odszukaj zatrzask zwalniaj
ą
cy obudowy przedstawiony na ilustracji. Nast
ę
pnie wysu
ń
zatrzask zwalniaj
ący, równocześ
nie podnosz
ą
c obudow
ę
.
4.
Uchwy
ć
boki obudowy komputera i odchyl obudow
ę
, traktuj
ą
c dolne zawiasy jako punkty obrotu.
5.
Zdejmij obudow
ę
z wyst
ępów zawiasów i odłóż
na mi
ę
kk
ą
powierzchni
ę
niepowoduj
ą
c
ą
zarysowa
ń
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Upewnij si
ę
,
ż
e dost
ę
pna jest wystarczaj
ą
ca ilo
ść
miejsca do podtrzymania otwartej pokrywy
co najmniej 30 cm (1 stopa) miejsca na
biurku.
1
gniazdo kabla zabezpieczaj
ą
cego
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy pokryw
ę
3
pokrywa komputera
Sample
This manual is suitable for devices